GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2024. godinu za:

 

 • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
 • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
 • postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

 

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

 

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 2.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.584.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.077.300,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 86.900,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 319.500,00 eura kako slijedi:

 

 1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

 

457.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

164.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

293.000,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

39.800,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.200,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

8.600,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

101.300,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

101.300,00

4.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

279.500,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

249.500,00

 

4.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

30.000,00

5.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza

 91.500,00

5.1.

Izvor financiranja: donacije

26.500,00

5.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

65.000,00

6.

Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

100.800,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.800,00

 

7.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

 

100.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

 

8.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

 

173.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

173.000,00

 

9.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

 

144.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

60.000,00

9.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

60.700,00

9.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

13.300,00

 

9.4.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

10.000,00

10.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.486.900,00

10.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

979.800,00

10.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

86.900,00

10.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

319.500,00

10.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

60.700,00

 

 

10.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

40.000,00

 

 1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Pješačka most ”Žakalj” preko Rječine

15.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

15.000,00

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

15.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

15.000,00

 

 1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

30.500,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

30.500,00

2.

Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

39.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

39.000,00

 

3.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

 

7.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

7.000,00

 

4.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

6.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

6.000,00

5.

Sveukupno javna rasvjeta

82.500,00

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

82.500,00

 

 

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA      

 

Članak 3.

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.107.300,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 319.300,00 eura, prenesenog viška iz prethodnih godina-komunalni doprinos u iznosu od 100.000,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 688.000,00 eura kako slijedi:

 

 1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Prometnica Ž5025-I. etapa Rujevica-Marinići

30.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

30.000,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

218.700,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

218.700,00

3.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

17.300,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

17.300,00

 

4.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

 

122.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

22.000,00

 

4.2.

Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos

100.000,00

5.

Prometnice i promet

100.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

100.000,00

 

6.

Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura

 

59.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

59.000,00

7.

Produžena ulica Riva i Trg Žabica

25.000,00

7.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

25.000,00

8.

Sveukupno nerazvrstane ceste

572.000,00

8.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

288.000,00

 

8.2.

Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos

100.000,00

8.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

184.000,00

 

 1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

300.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

300.000,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

38.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

38.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

166.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

166.000,00

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

504.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

504.000,00

 

 1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

31.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

31.300,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

 

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

 

Članak 4.

 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 2.067.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 167.400,00 eura, prenesenog viška iz prethodnih godina-komunalni doprinos u iznosu od 400.000,00 eura i proračuna Grada u iznosu od 1.500.000,00 eura kako slijedi:

 

 1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

15.400,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

15.400,00

 

2.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU2, proširenje

 

52.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.000,00

 

2.2.

Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos

50.000,00

 

3.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje

 

350.000,00

 

3.1.

Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos

350.000,00

 

4.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje

80.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

80.000,00

 

5.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 

70.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

70.000,00

 

6.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje

 

1.421.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.421.000,00

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.988.400,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

167.400,00

 

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina-komunalni doprinos

400.000,00

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.421.000,00

 

 1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

79.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

79.000,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

79.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

79.000,00

 

Članak 5.

 

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 4.759.100,00 eura.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/144

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.