TD RIJEKA plus d.o.o. / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 8. prosinca 2023. godine, donio je

 

OPĆE UVJETE

isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Usluga podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), u kojima se u skladu s ovim Općim uvjetima pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima. 

Svi sudionici u prometu robe na javnim tržnicama na malo u gradu Rijeci dužni su pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta.

 

Članak 2.

 

Isporučitelj usluge je trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Blaža Polića 2, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo).

Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja sukladno ovim Općim uvjetima koristi prostor javne tržnice na malo u cilju prodaje proizvoda, i to:

 • pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti trgovine na malo,
 • nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno propisima o trgovini, kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo,
 • fizička osoba poljoprivrednik (samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo),
 • pravna ili fizička osoba koja nema obvezu upisa u upisnik dobavljača sadnog materijala sukladno propisima o trgovini, kada poljoprivredni sadni materijal prodaje na malo,
 • pravna ili fizička osoba koja posjeduje povlasticu za gospodarski ribolov na moru sukladno propisima o trgovini, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama i povlasticu za akvakulturu, kada ribe i druge morske organizme prodaje na malo,
 • pravna ili fizička osoba upisana u upisnik šumoposjednika sukladno propisima o trgovini, kada šumske proizvode prodaje na malo,
 • pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaje na malo,
 • pravna osoba (udruga, zadruga, ustanova i slično) koja sukladno posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaje na malo.

Korisnik usluge odgovoran je za provođenje svih zakona i podzakonskih akata unutar prodajnog mjesta, skladišnog prostora i drugog prostora na tržnici kojeg koristi.

Kupac je fizička osoba koja se koristi prostorom javne tržnice na malo radi kupnje proizvoda za osobne potrebe.

 

 

 

Članak 3.

Javna tržnica na malo je otvoreni ili zatvoreni, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor u kojem se obavlja promet roba i usluga uz naplatu (u daljnjem tekstu: tržnica), sukladno aktu Trgovačkog društva kojim se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici i ovim Općim uvjetima.

U zatvorenom prostoru tržnice obavljaju se i ugostiteljske usluge.

Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sljedećim tržnicama u gradu Rijeci:

 1. Centralna tržnica i
 2. Tržnica Brajda

Trgovačko društvo može organizirati obavljanje usluge i na drugim za to prikladnim prostorima u vlasništvu Grada, kada ih za te namjene odredi i odobri nadležno tijelo Grada.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se i na te tržnice.

 

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE

Članak 4.

Na tržnici se mogu prodavati:

 • voće,
 • povrće,
 • zimnica,
 • meso i mesne prerađevine, suhomesnati proizvodi,
 • morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke, ostali morski i slatkovodni plodovi, riblje prerađevine,
 • mlijeko, sir, ostali mliječni proizvodi,
 • konzumna jaja,
 • med i ostali pčelarski proizvodi,
 • orašasti plodovi,
 • bilje, čajevi, začini, dodaci prehrani, prirodna kozmetika, biljne masti, ulja, kapi i slični proizvodi,
 • samonikle i uzgojene jestive gljive,
 • žitarice, brašno, tjestenina, sjemenke i slični proizvodi,
 • ulja i masti,
 • alkoholna i bezalkoholna pića,
 • zdrava hrana i eko proizvodi,
 • proizvodi bez glutena,
 • vegetarijanski i veganski proizvodi,
 • certificirani poljoprivredni proizvodi,
 • kruh, peciva, forneti, slastice i ostali pekarski proizvodi,
 • kava i kavovina,
 • slatkiši,
 • prehrambene namirnice u originalnom pakiranju,
 • ostali prehrambeni proizvodi,
 • cvijeće, svijeće, cvjećarsko aranžerske usluge,
 • rasadi povrća i cvijeća,
 • tekstil, odjevni predmeti, kožna galanterija i obuća,
 • prigodni pokloni, autohtoni suveniri,
 • proizvodi za kućanstvo izrađeni od pruća, slame, drveta i drugih materijala, razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo te proizvodi od keramike, stakla i plastike,
 • predmeti opće uporabe (sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela, sredstva za održavanje čistoće),
 • ribolovni pribor i oprema i
 • ostali proizvodi čija je prodaja sukladno propisima dozvoljena na tržnici.

Na tržnici su dopuštene besplatne degustacije pojedinih vrsta robe.

Na zatvorenom prostoru tržnice mogu se organizirati prigodne edukativno-zabavne manifestacije na za to predviđenim mjestima sukladno Planu prodajnih prostora.

Manifestacije iz stavka 3. ovoga članka isključivo su nenaplatnog karaktera, a korisnik usluge koji organizira manifestaciju dužan je o tome prethodno obavijestiti Trgovačko društvo.

 

Članak 5.

Trgovačko društvo je dužno osigurati minimalne tehničke, sanitarno-higijenske, zdravstvene i druge uvjete za obavljanje prodaje na tržnici sukladno propisima.

Roba na tržnici izložena prodaji može se prodavati samo na malo kupcima za njihove osobne potrebe. Preprodaja robe na tržnici je zabranjena.

Trgovačko društvo je dužno osigurati tekuće održavanje objekata i prostora na tržnici.

Korisnik usluge odgovoran je za održavanje reda, čistoće, protupožarne zaštite, zaštite na radu i ispravnosti tehničkih uređaja, opreme i sredstava za rad unutar prostora na tržnici koje samostalno koristi.

 

Članak 6.

 

Prodaja proizvoda na tržnici može se obavljati samo u prodajnim prostorima (prodajna mjesta, skladišni prostor, drugi prostor na tržnici), kako je utvrđeno Planom prodajnih prostora.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuju minimalni tehnički i drugi uvjeti koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeti za prodaju robe izvan prodavaonica i drugim propisima.

Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži sheme objekata i prostora na kojima se obavlja usluga te su njime određeni raspored i namjena prodajnih mjesta, skladišnih prostora i drugih prostora na tržnici.

Članak 7.

Prodajna mjesta na tržnici čine:

– drveni stol na nogarima na otvorenom prostoru tržnice,

– betonski odnosno kameni stol na otvorenom prostoru tržnice,

– unutarnja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga u zatvorenom prostoru tržnice,

– arkada, kameni stol, kamena kocka, rashladna vitrina u zatvorenom prostoru tržnice,

– štand postavljen na otvorenom prostoru tržnice s krovom i sandukom koji se koristi   

  kao skladišni prostor,

– kiosk, tezga,

– zatvoreni prodajni prostor, boks i slično,

– priručni skladišno-rashladni prostor u sklopu prodajnog mjesta ili u neposrednoj blizini          

  prodajnog mjesta i

– ostale vrste prodajnih mjesta.

Skladišni prostor čini otvoreni, natkriveni ili zatvoreni prostor namijenjen za smještaj i čuvanje robe te za obavljanje ostalih aktivnosti skladištenja, odnosno prodajni objekt u kojem se obavlja trgovina.

Drugi prostor na tržnici čini otvoreni ili zatvoreni prostor u ili na kojem se može obavljati promet roba i usluga uz naplatu, a koji nije prodajno mjesto u smislu stavka 1. ovoga članka.

Nije dozvoljena prodaja robe na tlu ili na drugom prostoru koji nije predviđen za tu svrhu.

 

Članak 8.

Korisnik usluge se prilikom prodaje mora služiti tehničkim sredstvima i uređajima (vage, utezi, suncobrani, ručna kolica i dr.) koje mu na korištenje daje Trgovačko društvo.

Za ispravnost tehničkih sredstava i uređaja iz stavka 1. ovoga članka odgovara Trgovačko društvo, a za točnost uporabe istih korisnik usluge.

Korisnik usluge mora vagu smjestiti na prodajnom mjestu na način da kupac može neometano kontrolirati vaganje robe.

Tehnička sredstva i uređaje Trgovačko društvo daje na korištenje korisniku usluge uz obvezu plaćanja naknada određenih Cjenikom iz članka 34. ovih Općih uvjeta. Naknade za korištenje tehničkih sredstava i uređaja korisnik usluge je dužan platiti odmah prilikom preuzimanja istih u posjed.

Korisnik usluge koji izgubi, ošteti ili zadrži iznajmljeno tehničko sredstvo odnosno uređaj dužan je štetu odmah nadoknaditi.

 

Članak 9.

Trgovačko društvo je dužno organizirati prodaju certificiranih poljoprivrednih proizvoda koji se mogu prodavati na svim dijelovima tržnice gdje je dozvoljena prodaja prehrambenih proizvoda.

Prodajna mjesta iz stavka 1. ovoga članka moraju biti posebno obilježena.

 

Članak 10.

 

Korisnik usluge dužan je prodavati samo one proizvode čija je prodaja na tržnici dozvoljena.

Zabranjena je prodaja elektrotehničkih i elektronskih aparata, radio i TV-prijemnika, njihovih dijelova i pribora, pripremljenih i nesnimljenih i snimljenih nosača za snimanje zvuka, slike ili slični zapisi (audio i video kazete, CD-i, DVD-i i slično) te drugih proizvoda koje je sukladno pozitivnim propisima zabranjeno prodavati na tržnici.

 

Članak 11.

Trgovačko društvo s korisnikom usluge sklapa pisani ugovor o zakupu prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici (u daljnjem tekstu: ugovor o zakupu) te pisani ugovor o privremenom korištenju prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici (u daljnjem tekstu: ugovor o privremenom korištenju) pod uvjetima određenim u članku 12. stavcima 1., 2., 3. i 5. ovih Općih uvjeta, čime korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

Trgovačko društvo s korisnikom usluge sklapa usmeni dogovor o jednodnevnom korištenju prodajnog mjesta na tržnici pod uvjetima određenim u članku 12. stavku 4. ovih Općih uvjeta, pri čemu se račun o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta na tržnici smatra sklopljenim ugovorom, čime korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

Trgovačko društvo daje korisniku usluge rezervaciju prodajnog mjesta na tržnici pod uvjetima određenim u članku 12. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 12.

Prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici daje se u zakup na temelju provedenog postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Uvjete i postupak natječaja određuje Uprava Trgovačkog društva aktom kojim se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnog mjesta, skladišnog prostora i drugog prostora na tržnici, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Trgovačkog društva.

Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, Trgovačko društvo može korisniku usluge na njegov obrazloženi pisani zahtjev dati na korištenje prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici na temelju ugovora o privremenom korištenju, bez prethodnog provođenja natječaja, na razdoblje do najviše tri (3) mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Naknada za korištenje prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici sukladno ovoj odredbi utvrđena je Cjenikom iz članka 34. ovih Općih uvjeta, a plaća se unaprijed, prilikom sklapanja ugovora o privremenom korištenju.

U slučaju jednodnevnog korištenja prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici Trgovačko društvo daje korisniku usluge prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici na korištenje na temelju usmenog dogovora. Dokaz o sklopljenom usmenom dogovoru je račun o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici sukladno Cjeniku iz članka 34. ovih Općih uvjeta.

U slučaju višednevnog korištenja prodajnog mjesta, a najduže do 31 dan, Trgovačko društvo daje korisniku usluge na korištenje prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici na temelju ugovora o privremenom korištenju. Naknada za korištenje prodajnog mjesta, sukladno ovoj odredbi utvrđena je Cjenikom iz članka 34. ovih Općih uvjeta, a plaća se unaprijed, prilikom sklapanja ugovora o privremenom korištenju.

Korištenje prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici sukladno odredbama stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka može se rezervirati. Dokaz da je izvršena rezervacija prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici je račun o plaćenoj rezervaciji sukladno Cjeniku iz članka 34. ovih Općih uvjeta.

Ako korisnik usluge na rezervirano prodajno mjesto ne dođe najkasnije sat i pol od početka radnog vremena obavljanja usluge, prodajno mjesto za taj dan može se dati na korištenje drugom korisniku usluge.

 

Članak 13.

 

U slučaju jednodnevnog korištenja prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici iz članka 12. stavka 4. ovih Općih uvjeta, zaposlenik Trgovačkog društva izdaje račun koji je korisnik usluge dužan čuvati i na zahtjev ovlaštene osobe Trgovačkog društva za naplatu na tržnici, isti i pokazati.

 

Članak 14.

 

Ako se tijekom kontrole korisnik usluge zatekne bez računa ili se utvrdi da korisnik usluge koristi prostor izvan prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici kojeg ima pravo koristiti, dužan je platiti naknadu za zauzeti prostor izvan prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici, u skladu s Cjenikom iz članka 34. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 15.

 

Ugovor o zakupu odnosno ugovor o privremenom korištenju osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih stranaka,
 • naznaku prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici,
 • predmet prodaje na prodajnom mjestu ili drugom prostoru na tržnici, odnosno predmet skladištenja robe,
 • rok trajanja ugovora,
 • visinu zakupnine odnosno naknade za privremeno korištenje prodajnog mjesta, skladišnog prostora i/ ili drugog prostora na tržnici, rok i uvjete plaćanja,
 • mogućnost davanja prodajnog mjesta u podzakup ukoliko je isto dozvoljeno,
 • uvjete raskida ugovora,
 • uvjete u svezi adaptacije ili preinake prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici,
 • druge ugovorne odredbe. 

Članak 16.

Korisnik usluge nema mogućnost prijenosa ugovora o zakupu odnosno ugovora o privremenom korištenju na treću osobu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Trgovačko društvo može u slučaju smrti ili odlaska u mirovinu dosadašnjeg zakupnika, odobriti stupanje u prava i obaveze slijedećim osobama:

 • bračnom drugu,
 • izvanbračnom drugu,
 • djeci,
 • posvojenicima,
 • pastorcima, roditelju zakupnika i
 • životnom partneru registriranog životnog partnerstva te životnom partneru neformalnog životnog partnerstva.

Odluku iz stavka 2. ovoga članka, Trgovačko društvo može donijeti pod uvjetom da je dosadašnji zakupnik uredno izvršavao sve dospjele obveze te da osoba koja bi stupila u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika udovoljava svim drugim uvjetima utvrđenim odlukom Trgovačkog društva kojom se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnog mjesta, skladišnog prostora i drugog prostora na tržnici.

Trgovačko društvo može odobriti stupanje u prava i obaveze dosadašnjeg zakupnika pravnoj osobi koja je pravni sljednik dosadašnjeg zakupnika koji je brisan iz registra nadležnog tijela.

Korisnik usluge ne može obavljati bilo kakve preinake ili adaptacije prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici bez prethodne pisane suglasnosti Trgovačkog društva.

Članak 17.

            Korisnik usluge može sklopiti ugovor o podzakupu sa drugom pravnom ili fizičkom osobom za prodajni prostor ili dio prodajnog prostora iz članka 6. ovih Općih uvjeta za koji je Planom prodajnih prostora određeno da se može dati u podzakup.

            Osoba koja koristi dio prodajnog prostora kao podzakupnik dužna je u svemu pridržavati se ovih Općih uvjeta i drugih akata Trgovačkog društva koji se odnose na korisnika usluge.

Članak 18.

Ugovor o zakupu sklapa se u pravilu sa jednim zakupnikom, a može se sklopiti i sa više osoba (zajednički zakup).

Prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici za koji je sklopljen ugovor o zajedničkom zakupu, a koji se nalazi u zatvorenom dijelu tržnice ne može se razdvajati po građevinskim cjelinama.

Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže jedan ili više zajedničkih zakupnika, sa ostalim zajedničkim zakupnicima tog prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici sklapa se ugovor o zakupu za cjelokupno prodajno mjesto, skladišni prostor ili drugi prostor na tržnici, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

Ako ostali zajednički zakupnici ne pristanu na preuzimanje cjelokupnog prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici, ugovor se smatra raskinutim za sve zajedničke zakupnike.

Članak 19.

Vrijeme obavljanja usluge odlukom određuje Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.  

Članak 20.

Radno vrijeme prodaje na tržnici određuje korisnik usluge sukladno propisima o trgovini, a u okviru vremena obavljanja usluge određenog sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta.

Članak 21.

Korisnik usluge je dužan pola sata prije isteka radnog vremena prodaje na tržnici započeti pripreme radi napuštanja prodajnog mjesta odnosno drugog prostora na tržnici, a najkasnije pola sata nakon isteka radnog vremena prodaje na tržnici dužan je vratiti u skladišni prostor preuzeta tehnička sredstva i uređaje, pohraniti neprodanu robu, očistiti prodajno mjesto odnosno drugi prostor na tržnici i napustiti prostor tržnice.

 

Članak 22.

Opskrba tržnice voćem i povrćem dozvoljena je radnim danom tržnice od 5:00 do 7:00 sati, a opskrba ostalim proizvodima od 5:00 sati pa do završetka vremena za obavljanje usluge.

Prostor za parkiranje vozila za opskrbu te vrijeme zadržavanja vozila na tom prostoru određuje odlukom nadležno tijelo Grada.

Članak 23.

Korisnik usluge je obvezan prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti na prodaju.

Na svakoj vrsti izložene robe korisnik usluge je obvezan istaknuti čitko ispisanu maloprodajnu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima.

 

Članak 24.

Tehnička sredstva i uređaji, omoti (ambalaža) i posude u kojima se drži roba izložena za prodaju moraju biti uredni i čisti, tehnički ispravni i izrađeni od materijala neškodljivog za ljudsko zdravlje.

Članak 25.

Skladištenje robe na tržnici izvan skladišnog prostora nije dopušteno.

Članak 26.

Trgovačko društvo dužno je postupati u skladu s ovim Općim uvjetima i drugim aktima Trgovačkog društva, a osobito:

 • osigurati sve uvjete poslovanja na tržnici propisane ovim Općim uvjetima,
 • poduzeti mjere za osiguranje pravovremene opskrbe te početka i završetka vremena obavljanja usluge, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta,
 • osigurati da se najkasnije četiri sata poslije isteka vremena obavljanja usluge, prostor tržnice očisti i opere,
 • osigurati da se postavi dovoljan broj odgovarajućih posuda za skupljanje svih vrsta otpada, osigurati prostor za smještaj posuda te osigurati da se s otpadom postupa sukladno propisima za pojedinu vrstu otpada,
 • osigurati da se redovito, sukladno propisima, obavlja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija tržnice i ostalih prostora u funkciji tržnice,
 • osigurati dovoljnu količinu higijenski ispravne vode za piće, osvježenje povrća te za pranje prostora tržnice i ostale potrebe,
 • obavljati pregled prostora tržnice prije njegove uporabe,
 • osigurati da se namirnice pohranjuju i čuvaju na mjestima za odlaganje (skladištenje) robe odgovarajuće veličine i namjene sukladno propisima,
 • na vidnom mjestu na tržnici istaknuti iznose zakupnina i naknada propisane ovim Općim uvjetima i vrijeme obavljanja usluge,
 • pratiti rad i ponašanje korisnika usluge na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka vremena obavljanja usluge, upozoravati ih ako se ne pridržavaju odredbi ovih Općih uvjeta te poduzimati druge odgovarajuće mjere,
 • surađivati sa inspekcijskim i drugim tijelima radi sprječavanja prodaje proizvoda na tržnici čiji promet nije dopušten, proizvoda sumnjiva porijekla, zdravstveno neispravnih proizvoda, sprječavanja preprodaje i slično,
 • surađivati sa Gradom, Upravnim odjelom za komunalni sustav i promet, na kontinuiranoj provedbi mjera i radnji komunalnog reda sukladno aktima Grada,
 • odrediti izgled i oblik službene iskaznice i službene odjeće radnika Trgovačkog društva koji su zaduženi za naplaćivanje jednodnevnog korištenja prodajnih mjesta i ostale aktivnosti koje Trgovačko društvo provodi na tržnici i
 • poduzeti i druge mjere koje osiguravaju nesmetan promet robe na tržnici.

 

Članak 27.

Za vrijeme proglašene pandemije i/ili epidemije ili u drugim slučajevima izvanrednih okolnosti na koje ni Trgovačko društvo ni korisnik usluge nisu objektivno mogli utjecati, a uslijed kojih je poslovanje korisnika usluge bilo u potpunosti onemogućeno, Trgovačko društvo može organizirati privremeni plan prodajnih prostora kako bi se poštivale epidemiološke i/ili druge mjere te je korisnik usluge u obvezi prihvatiti privremeni plan prodajnih prostora.

            Trgovačko društvo može na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika usluge smanjiti zakupninu za razdoblje trajanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, o čemu će Trgovačko društvo i korisnik usluge sklopiti dodatak ugovoru.

 

Članak 28.

Korisnik usluge dužan je ponašati se u skladu s ovim Općim uvjetima, a osobito:

 • pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti prodaje robe te robu prodavati samo na prodajnom mjestu koje koristi,
 • ne postavljati naprave kojima bi se proširio ili povećao kapacitet prodajnog mjesta, natkrilo prodajno mjesto ili na drugi način izmijenilo ili modificiralo prodajno mjesto,
 • pridržavati se vremena propisanog za dostavu robe te vremena obavljanja usluge,
 • pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta i prodavati isključivo proizvode sukladno ugovoru na temelju kojeg koristi prodajno mjesto,
 • održavati prodajno mjesto čistim, a tijekom prodaje i prije napuštanja prodajnog mjesta ambalažu i drugi otpad odlagati u posude namijenjene za tu vrstu otpada,
 • nakon završetka radnog vremena, a prije napuštanja prodajnog mjesta ukloniti kartonsku, plastičnu, drvenu ambalažu i slične ili druge naprave koje je koristio tijekom radnog vremena,
 • pridržavati se strogo propisanih higijensko-zdravstvenih mjera pri prodaji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,
 • biti uredan i čist,
 • tijekom rada uljudno se ponašati prema kupcima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici,
 • na prodajnom mjestu vidljivo i čitko istaknuti tvrtku sukladno uputi Trgovačkog društva,
 • na zahtjev ovlaštene osobe Trgovačkog društva pokazati odgovarajuće dokumente i
 • pridržavati se svih ostalih naputaka koje donese Trgovačko društvo u cilju provođenja ovih Općih uvjeta.

U slučaju da korisnik usluge nakon završetka radnog vremena nije prodajno mjesto ili drugi prostor na tržnici ostavio urednim, odnosno nije uklonio kartonsku, plastičnu, drvenu ambalažu i slično, ili druge naprave koje je koristio tijekom radnog vremena, istu će ukloniti Trgovačko društvo na trošak korisnika, prema Cjeniku iz članka 34. ovih Općih uvjeta. 

 

Članak 29.

Korisnik usluge odgovoran je za pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka donesenih od strane Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera zaštite i spašavanja (civilne zaštite) Primorsko-goranske županije te preuzima prekršajnu i svaku drugu odgovornost za postupanje protivno donesenim mjerama i preporukama na svom prodajnom mjestu.

 

Članak 30.

 

Kupcu je zabranjeno dirati prehrambene proizvode, odlagati otpad izvan odgovarajućih spremnika, nepotrebno se zadržavati oko prodajnih mjesta, skladišnih prostora ili drugih prostora na tržnici i na drugi način remetiti red na tržnici.

Zabranjeno je dovoditi životinje na prostor tržnice.

 

Članak 31.

 

Na tržnici se mogu prodavati, čuvati i skladištiti samo zdravstveno ispravni i za ljudsku upotrebu neškodljivi proizvodi.

Hrana iz članka 4. ovih Općih uvjeta mora se prodavati, čuvati i skladištiti na način kojim se osigurava čuvanje njezine kakvoće i higijenske ispravnosti te biti propisno zaštićena od utjecaja okoliša.

Proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru mogu se prodavati samo nakon pregleda i uz potvrdu ili žigu o izvršenom pregledu.

Za ispunjavanje uvjeta propisanih ovim člankom odgovara korisnik usluge. 

 

Članak 32.

 

Prodaju samoniklih i uzgojenih jestivih gljiva na tržnici može obavljati samo ovlašteni korisnik usluge sukladno propisima na za to posebno određenom mjestu prostora tržnice.

Korisnik usluge je dužan istaknuti naziv vrste svake gljive.

Korisnik usluge mora posjedovati potvrdu o jestivosti gljiva koju izdaje ovlašteno tijelo sukladno propisima.

Gljive moraju biti svježe i imati odgovarajuću deklaraciju.

Prodaja strogo zaštićenih i zavičajnih divljih vrsta obavlja se sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.

 

Članak 33.

 

Zdravstvenu potvrdu (sanitarna knjižica) te posebnu radnu odjeću ili obuću mora imati svaki korisnik usluge na tržnici koji prodaje prehrambene proizvode, sukladno propisima.

U zatvorenom prostoru tržnice-ribarnici, svi korisnici usluga, odnosno njihovi zaposlenici, moraju nositi istu odjeću, u skladu s naputkom Trgovačkog društva, koju su dužni kupiti o vlastitom trošku.

 

III.  NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

 

 

Članak 34.

 

Visina iznosa zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta iz članka 7. stavka 1. ovih Općih uvjeta, kao i naknade za korištenje mjesta za odlaganje, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici te tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje se Cjenikom usluge.

Cjenik usluge donosi Uprava Trgovačkog društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

Članak 35.

 

Visina iznosa zakupnine utvrđena Cjenikom iz članka 34. ovih Općih uvjeta smatra se početnom cijenom u postupku natječaja iz članka 12. stavka 1. ovih Općih uvjeta.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zakupnina za korištenje prodajnog mjesta za prodaju proizvoda iz članka 9. ovih Općih uvjeta može iznositi najviše 50% (pedeset posto) cijene utvrđene Cjenikom odnosno najviše 50% (pedeset posto) najviše cijene postignute u provedenom postupku natječaja.

 

Članak 36.

 

Osim zakupnine i naknada iz članka 34. stavka 1. i članka 35. ovih Općih uvjeta, korisnik usluge je dužan  platiti i sve pripadajuće troškove koji proizlaze iz korištenja  prodajnog mjesta, skladišnog prostora ili drugog prostora na tržnici u roku dospijeća naznačenom na svakom pojedinom računu izdavatelja računa odnosno Trgovačkog društva.

            U slučaju nastupa okolnosti iz članka 27. stavka 1. ovih Općih uvjeta, Trgovačko društvo na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika usluge može smanjiti troškove iz stavka 1. ovoga članka za razdoblje trajanja navedenih okolnosti, o čemu će Trgovačko društvo i korisnik usluge sklopiti dodatak ugovoru.

 

Članak 37.

Sukladno Cjeniku iz članka 34. ovih Općih uvjeta, Trgovačko društvo za ugovorenu uslugu korisniku usluge obračunava cijenu usluge te ispostavlja račun koji sadrži datum dospijeća, način plaćanja usluge te ostale zakonom propisane elemente.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 (trideset) dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Članak 39.

Sve izmjene i dopune ugovora o zakupu i ugovora o privremenom korištenju koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, a koje se sklapaju na zahtjev zakupnika, moraju biti u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i aktima donesenim na temelju ovih Općih uvjeta.

Članak 40.

 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, na mrežnim stranicama Grada www.rijeka.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

Članak 41.

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci („Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/20).

Direktor
Željko Smojver, v.r.