GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine donijelo je

 

 

O D L U K U

o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

na području grada Rijeke

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

  • niža porezna stopa 22,4%,
  • viša porezna stopa 33,6%.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama” i “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/141

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.