GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koje se nalaze na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 120,00 eura po krevetu.

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19 i 15/22).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/158

URBROJ: 2170-1-01-00-23-5

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.