GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o redu na pomorskom dobru

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom propisuje red na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području grada Rijeke i mjere za njegovo provođenje.

Red na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području grada Rijeke propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

 

Članak 2.

 

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:

 • načinu uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi (u daljnjem tekstu: pomorsko dobro) za gospodarske i druge svrhe,
 • građenju građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
 • održavanju čistoće i čuvanju površina pomorskog dobra,
 • osiguranju nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra,
 • mjerama za provođenje reda na pomorskom dobru,
 • kaznama za učinjene prekršaje.

 

Članak 3.

 

Pojam pomorskog dobra utvrđen je zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

II. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

 

Članak 4.

 

Pomorsko dobro je prije svega dobro u općoj upotrebi, a može biti dano na posebnu upotrebu i na gospodarsko korištenje u skladu s odredbama Zakona.

Pravna ili fizička osoba koja je, na temelju akta koji predstavlja valjanu pravnu osnovu određenu Zakonom, stekla pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra dužna je objekte i predmete koje koristi za posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra održavati urednim i ispravnim te brinuti da nemaju oštećenja zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti ili okoliš.

 

Članak 5.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) redovno upravlja pomorskim dobrom i održava ga u općoj upotrebi sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom kojeg u skladu s odredbama Zakona donosi Gradsko vijeće Grada.

 

Članak 6.

Morske plaže dijele se na:

 1. javne morske plaže,
 2. morske plaže posebne namjene.

Javne morske plaže su:

 1. prirodne morske plaže,
 2. uređene morske plaže.

Javnom morskom plažom upravlja Grad u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom ili koncesionar u skladu s odlukom i ugovorom o koncesiji.

Javna morska plaža mora biti dostupna svima pod istim uvjetima te se ne smije isključiti iz opće upotrebe.

Grad, odnosno koncesionar koji upravlja javnom morskom plažom ne smije plažu ograditi niti na drugi način ograničiti pristup plaži.

Grad, odnosno koncesionar koji upravlja javnom morskom plažom ne smije naplaćivati ulaz na plažu.

 

Članak 7.

 

Morska plaža se može dohranjivati samo prirodnim šljunkom i/ili pijeskom.

Zabranjeno je dohranjivanje morske plaže zemljanim materijalom, otpadom, iskopom i sl.

Zabranjeno je godišnje dohranjivanje morske plaže s većom količinom od 0,35 kubnih metara po dužnom metru obale plaže.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, morska plaža se može dohraniti većom količinom ako je isto potrebno za očuvanje prosječne godišnje pozicije obalne crte, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Grad, odnosno koncesionar koji upravlja morskom plažom može dohranjivati uređenu morsku plažu tako da se ne mijenja prosječna godišnja pozicija obalne crte niti izgled morske plaže niti njezine karakteristike.

 

Članak 8. 

 

Prirodna morska plaža jest javna morska plaža koja je infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanih prirodnih obilježja, čiji kopneni dio obuhvaća prostor prirodnog materijala (kamena, pijeska, šljunka, njihove kombinacije i sl.).

Na prirodnoj morskoj plaži nije dozvoljeno građenje građevina, već isključivo izvođenje zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem te koji se izvode u skladu s uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona.

Na prirodnoj morskoj plaži nije moguće dati koncesiju ako je prirodna morska plaža izvan građevinskog područja grada Rijeke.

 

Članak 9.

 

Uređena morska plaža jest javna morska plaža koja je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, uključivo i osobama smanjene pokretljivosti, uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja te infrastrukturno i sadržajno uređenog kopnenog prostora neposredno povezanog s morem.

Grad, odnosno koncesionar koji upravlja uređenom morskom plažom iz stavka 1. ovoga članka dužan je istu označiti i zaštiti s morske strane te na vidljivim mjestima istaknuti informativnu ploču s podacima o kakvoći mora za kupanje, podatkom je li dopušten pristup kućnim ljubimcima, morskom i kopnenom dijelu plaže i informacijama o mogućim izvanrednim događajima na morskoj plaži, a u skladu s važećim provedbenim propisima tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prirode.

 

Članak 10.

 

Morska plaža iz članka 9. ove Odluke, koja je namijenjena osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, mora sadržavati elemente pristupačnosti određene propisom kojim se uređuje osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (ulazni prostor, komunikacije, wc, kabina za presvlačenje i tuš kabina).

 

Članak 11.

 

Morska plaža posebne namjene je morska plaža koja udovoljava zahtjevima posebnih grupa korisnika i njihovim specifičnim potrebama.

Morska plaža posebne namjene koristi se na temelju koncesije koja se može dati:

 1. javnoj ustanovi u sustavu zdravstva čiji osnivač je Republika Hrvatska ili Primorsko-goranska županija, a čiji su korisnici u toj ustanovi radi liječenja i/ili rehabilitacije,
 2. pravnoj osobi koja je koncesionar na morskoj plaži čiji su korisnici naturalni turisti.

 

Članak 12.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, dužna je održavati u stanju funkcionalne sposobnosti predmete ili objekte na pomorskom dobru koji predstavljaju urbanu opremu.

Urbana oprema iz stavka 1. ovoga članka uključuje: kabine za presvlačenje, tuševe, klupe, pametne klupe, stolove, stoliće i klupe za prematanje i dojenje, ograde, zaštitne stupiće, kante i koševe za otpatke, košarice za pseći otpad, razne sprave za igru djece, ostalu rekreacijsku opremu, jarbole za isticanje zastava, putokaze, stalke za bicikle, informacijske ploče, posude za cvijeće i ostale slične predmete ili objekte.

Zabranjeno je postavljati urbanu opremu suprotno općem aktu Grada kojim se uređuju uvjeti i postupak za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja.

Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje, šaranje ili na bilo koji način devastiranje, uklanjanje, premještanje i upotrebljavanje urbane opreme suprotno osnovnoj namjeni. 

 

Članak 13.

 

Javna rasvjeta na pomorskom dobru mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i estetski oblikovana kako je propisano zakonom kojim se uređuje sprječavanje svjetlosnog onečišćenja.

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova grada, pojedinih površina pomorskog dobra i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa i građana.

Pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javne rasvjete, opremu i uređaje javne rasvjete mora redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i  ispravnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično).

Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, osim uz izričitu suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

 

 

 

Članak 14.

 

Javni nužnici koji se nalaze na pomorskom dobru moraju se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti te na način da ispunjavaju odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete.

 

Članak 15.

 

Na pomorskom dobru mogu se postavljati protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina koji se moraju održavati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena upotreba hidranata za vlastite potrebe (pranje automobila, plovila ili privatnih površina i prostora).

Hidrante i slične objekte i uređaje postavlja i održava Grad, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

Članak 16.

 

Korištenje površina pomorskog dobra mora se osigurati na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama.

Na pomorskom dobru mora biti omogućen pristup osobama s posebnim potrebama na način da budu uklonjene prepreke sukladno propisu kojim se uređuje osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Urbana oprema te javni nužnici i ostali komunalni objekti i uređaji na pomorskom dobru moraju biti postavljeni na način da ih  mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

 

III. GRAĐENJE GRAĐEVINA KOJE SE PREMA POSEBNIM PROPISIMA GRADE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA

 

Članak 17.

 

Građevine koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, a čije je građenje dopušteno na prostoru pomorskog dobra, određene su pravilnikom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta te uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona.

 

Članak 18.

 

Građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, odnosno zahvati na pomorskom dobru koji se ne smatraju građenjem moraju se provoditi tako:

 1. da se osigura prolaz uz more i do mora,
 2. da se građenje i zahvati koji se ne smatraju građenjem poduzimaju uz najviše oblikovne i tehničke standarde i u skladu s prirodnim i kulturnim obilježjima toga područja,
 3. da se ne zadire u morska područja na kojima se nalaze staništa i vrste visoke vrijednosti očuvanja, neovisno o tome je li to područje zaštićeno zakonom,
 4. da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuvaju obalne šume i zelenilo na morskoj obali uz more (autohtono drveće i dr.),
 5. da se sačuvaju autentične prirodne i kulturne vrijednosti obalnog krajobraza, neovisno je li to područje zaštićeno zakonom,
 6. da se u najvećoj mjeri sačuva izvornost prirode i ekosustavi u moru i na morskoj obali te izbjegne betonizacija obale uz more u području koje je široko najmanje 6 metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih viših visokih voda,
 7. da se područja pomorskog dobra s obilježjima nedirnute prirode isključe od bilo kakve gradnje i drugih zahvata u prostoru,
 8. da se planiranje i građenje na čestici koja neposredno graniči s pomorskim dobrom ne smije izvoditi na udaljenosti manjoj od 5 metara od granice pomorskog dobra u građevinskom području grada Rijeke. Navedena odredba ne odnosi se na kampove,
 9. da na pomorskom dobru nije dopušteno planiranje ni građenje građevina koje nisu u vezi s morem. Za izgradnju jednostavnih građevina na pomorskom dobru ne primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje izgradnja jednostavnih građevina, nego je potrebno ishoditi odgovarajuće dokumente za izgradnju,
 10. da je iznimno dopušteno građenje infrastrukturnih građevina kada je nužno da se dijelom ili u cijelosti nalaze na pomorskom dobru, te objekata za potrebe državnih tijela ako su njihovi poslovi u vezi s morem (lučka kapetanija, carinarnica, pomorska policija i sl.), kao i objekata u kojima se u javnom interesu ili interesu sporta ili edukacije obavlja djelatnost koja je povezana s morem (pomorski muzej, škola jedrenja, škola ronjenja i sl.).

 

IV. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA POMORSKOG DOBRA

 

Članak 19.

 

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem pomorskog dobra, u smislu ove Odluke, smatra se:

 • čišćenje pomorskog dobra,
 • određivanje mjera za čuvanje površina pomorskog dobra.

 

Članak 20.

 

Održavanje čistoće pomorskog dobra osigurava Grad.

Čišćenje pomorskog dobra obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, Dolac 14, Rijeka, OIB: 06531901714 na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Plana upravljanja pomorskim dobrom, koje donosi Gradsko vijeće Grada. 

Održavanje čistoće pomorskog dobra obuhvaća čišćenje plaža od otpada sa betonskih, asfaltnih, kamenih i šljunčanih površina plaže, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka te čišćenje sanitarnih čvorova.

 

Članak 21.

 

Standard održavanja čistoće pomorskog dobra određuje Upravni odjel.

Izvanredno čišćenje pomorskog dobra odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja pomorsko dobro bude prekomjerno onečišćeno te kada ga je iz drugih razloga potrebno izvanredno očistiti.

 

Članak 22.

 

Pravna ili fizička osoba koja je na temelju akta koji predstavlja valjanu pravnu osnovu određenu Zakonom, stekla pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra dužna je svakodnevno čistiti dio površine pomorskog dobra koja se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti. 

 

 

Članak 23.

 

Na pomorskom dobru nije dozvoljeno:

 • bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari kojima se onečišćuje pomorsko dobro,
 • ispuštati krute i tekuće otpade, zauljene vode, fekalije kao i sve druge tvari koje onečišćuju pomorsko dobro,
 • nasipavati more ljudskom radnjom i odlaganjem materijala na morsku obalu ili u more (od iskopa, rušenja objekata, otpadnog materijala i dr.),
 • ložiti vatru,
 • kampirati,
 • odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Upravnog odjela,
 • izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Upravnog odjela,
 • postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te uređaje za razglas i pojačanje zvuka bez odobrenja Upravnog odjela,
 • postavljati predmete, naprave ili strojeve,
 • koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,
 • popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima),
 • prati osobe, životinje i motorna vozila ili ostale predmete na uređajima i objektima za javnu vodoopskrbu, osim na plažama predviđenim za pse,
 • dovoditi i puštati kućne ljubimce, osim na plažama za pse koji su za tu namjenu posebno određene i označene,
 • pljuvati i obavljati nuždu,
 • bacati reklamne letke bez odobrenja Upravnog odjela,
 • paliti otpad,
 • oštećivati i /ili uništavati zelenilo,
 • konzumirati alkoholna pića, osim kada se pomorsko dobro koristi temeljem odobrenja nadležnog tijela kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga,
 • obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje pomorsko dobro.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, dozvoljeno je provođenje nasipavanja unutar građevinskog područja grada Rijeke ukoliko je prethodno za navedeni zahvat ishođena građevinska dozvola.

 

V. OSIGURANJE NESMETANOG PROLASKA DUŽ POMORSKOG DOBRA

 

Članak 24.

 

Nitko nema pravo bez valjane pravne osnove propisane Zakonom na:

 1. posebnu upotrebu pomorskog dobra,
 2. gospodarsko korištenje pomorskog dobra,
 3. obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
 4. gradnju i/ili obavljanje drugih radova i/ili zahvata u prostoru pomorskog dobra koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje građenje ne smatraju građenjem, kao i uredbom koju donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona,
 5. ograničavanje i/ili isključivanje opće upotrebe pomorskog dobra,
 6. zaposjedanje pomorskog dobra na bilo koji način za sebe ili drugoga.

 

Članak 25.

 

Pravna ili fizička osoba koja je na temelju akta koji predstavlja valjanu pravnu osnovu određenu Zakonom, stekla pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, gradnje i/ili obavljanja drugih radova, ograničenja ili isključenja dijela pomorskog dobra od opće upotrebe te drugog ovlaštenja stečenog na temelju odredbi Zakona, dužna je to pravo koristiti na način, u opsegu i granicama određenim aktom kojim je to pravo stekla te u skladu s odredbama Zakona.

 

VI. MJERE ZA PROVOĐENJE REDA NA POMORSKOM DOBRU

 

Članak 26.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Upravni odjel – Odsjek za komunalno redarstvo.

Ovlašteni službenik Upravnog odjela – pomorski redar, poslove nadzora obavlja sukladno Zakonu, posebnim propisima i ovoj Odluci.

Pomorski redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara propisuje Gradsko vijeće Grada.

 

Članak 27.

 

U obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke pomorski redar ovlašten je:

 1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke ili zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
 4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
 5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,
 6. rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje reda na pomorskom dobru propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane Zakonom i drugim propisima,
 7. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
 8. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.

 

Članak 28.

 

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su pomorskom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Upravni odjel je ovlašten zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja osnovano očekuje otpor.

 

Članak 29.

 

Kada pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom.

Kada pomorski redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

 

 

Članak 30.

 

Mjere za održavanje reda na pomorskom dobru propisane ovom Odlukom pomorski redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

Ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

Ako pomorski redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka pomorski redar obavlja kao javnu ovlast te je ovlašten provesti izvršenje rješenja koje donese.

 

Članak 31.

 

Protiv upravnog akta kojeg donosi pomorski redar može se izjaviti žalba ministarstvu u čijem su djelokrugu poslovi pomorstva.

Žalba izjavljena protiv rješenja pomorskog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 32.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

 1. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti predmete ili objekte na pomorskom dobru koji predstavljaju urbanu opremu (članak 12. stavak 1. Odluke),
 2. ne održava u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti javnu rasvjetu, opremu i uređaje javne rasvjete (članak 13. stavak 3. Odluke),
 3. ne održava javne nužnike u stanju funkcionalne sposobnosti te na način da ispunjavaju odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete (članak 14. Odluke),
 4. ne čisti pomorsko dobro temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture i Plana upravljanja pomorskim dobrom koje donosi Gradsko vijeće Grada (članak 20. stavak 2. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 265,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 33.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura kaznit će se za prekršaj koncesionar koji upravlja morskom plažom ako:

 1. ogradi javnu morsku plažu ili na drugi način ograniči pristup plaži (članak 6. stavak 5. Odluke),
 2. naplaćuje ulaz na javnu morsku plažu (članak 6. stavak  6. Odluke),
 3. dohranjuje morsku plažu zemljanim materijalom, otpadom, iskopom i sl. (članak 7. stavak 2. Odluke),
 4. dohranjuje morsku plažu s većom količinom od 0,35 kubnih metara po dužnom metru obale plaže, osim ako je isto potrebno za očuvanje prosječne godišnje pozicije obalne crte, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (članak 7. stavci 3. i 4. Odluke),
 5. dohranjuje uređenu morsku plažu tako da se mijenja prosječna godišnja pozicija obalne crte, izgled morske plaže ili njezine karakteristike (članak 7. stavak 5. Odluke),
 6. uređenu morsku plažu ne označi i ne zaštiti s morske strane te na vidljivim mjestima ne istakne informativnu ploču s podacima o kakvoći mora za kupanje, podatkom je li dopušten pristup kućnim ljubimcima, morskom i kopnenom dijelu plaže i informacijama o mogućim izvanrednim događajima na morskoj plaži, a u skladu s važećim provedbenim propisima tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i prirode (članak 9. stavak 2. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 265,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 34.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

 1. ne održava objekte i predmete koje koristi za posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra urednim i ispravnim te ne brine da nemaju oštećenja zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti ili okoliš (članak 4. stavak 2. Odluke),
 2. postavi urbanu opremu suprotno općem aktu Grada kojim se uređuju uvjeti i postupak za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja (članak 12. stavak 3. Odluke),
 3. oštećuje, uništava, šara ili na bilo koji način devastira, uklanja, premješta i upotrebljava urbanu opremu suprotno osnovnoj namjeni (članak 12. stavak 4. Odluke),
 4. priključi električne instalacije rasvjete i druge instalacije na sustav javne rasvjete ili na drugi način koristi sustav javne rasvjete bez ili suprotno izričitoj suglasnosti Upravnog odjela (članak 13. stavak 4. Odluke),
 5. ne osigura korištenje površina pomorskog dobra na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama (članak 16. stavak 1. Odluke),
 6. gradi građevine koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, odnosno provodi zahvate na pomorskom dobru koji se ne smatraju građenjem na način da onemogućuje  prolaz uz more i do mora (članak 18. stavak 1. točka 1. Odluke),
 7. ne čisti svakodnevno dio površine pomorskog dobra koje koristi za posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a koja se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti (članak 22. Odluke),
 8. baca, odlaže ili ispušta krute, tekuće ili plinovite tvari kojima se onečišćuje pomorsko dobro (članak 23. stavak  1. podstavak 1. Odluke),
 9. ispušta krute i tekuće otpade, zauljene vode, fekalije kao i sve druge tvari koje onečišćuju pomorsko dobro (članak 23. stavak 1. podstavak 2. Odluke),
 10. nasipava more ljudskom radnjom ili odlaganjem materijala na morsku obalu ili u more (od iskopa, rušenja objekata, otpadnog materijala i dr.) (članak 23. stavak 1. podstavak 3. Odluke),
 11. loži vatru (članak 23. stavak 1. podstavak 4. Odluke),
 12. kampira (članak 23. stavak 1. podstavak 5. Odluke),
 13. odlaže građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Upravnog odjela (članak 23. stavak 1. podstavak 6. Odluke),
 14. izlaže slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Upravnog odjela (članak 23. stavak 1. podstavak 7. Odluke),
 15. postavlja glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te uređaje za razglas i pojačanje zvuka bez odobrenja Upravnog odjela (članak 23. stavak 1. podstavak 8. Odluke),
 16. postavlja predmete, naprave ili strojeve (članak 23. stavak 1. podstavak 9. Odluke),
 17. koristi dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni (članak 23. stavak 1. podstavak 10. Odluke),
 18. popravlja motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) (članak 23. stavak 1. podstavak 11. Odluke),
 19. pere osobe, životinje i motorna vozila ili ostale predmete na uređajima i objektima za javnu vodoopskrbu, osim na plažama predviđenim za pse (članak 23. stavak 1. podstavak 12. Odluke),
 20. dovodi i pušta kućne ljubimce, osim na plažama za pse koje su za tu namjenu posebno određene i označene (članak 23. stavak 1. podstavak 13. Odluke),
 21. pljuje i obavlja nuždu (članak 23. stavak 1. podstavak 14. Odluke),
 22. baca reklamne letke bez odobrenja Upravnog odjela (članak 23. stavak 1. podstavak 15. Odluke),
 23. pali otpad (članak 23. stavak 1. podstavak 16. Odluke),
 24. oštećuje i /ili uništava zelenilo (članak 23. stavak 1. podstavak 17. Odluke),
 25. konzumira alkoholna pića, osim kad se pomorsko dobro koristi temeljem odobrenja nadležnog tijela kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga (članak 23. stavak 1. podstavak 18. Odluke),
 26. obavlja bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje pomorsko dobro (članak 23. stavak 1. podstavak 19. Odluke),
 27. ne koristi pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, gradnje i/ili obavljanja drugih radova, ograničenja ili isključenja dijela pomorskog dobra od opće upotrebe te drugog ovlaštenja stečenog na temelju odredbi Zakona u opsegu i granicama određenim aktom kojim je to pravo stekla te u skladu s odredbama Zakona (članak 25. Odluke),
 28. ne omogući pomorskom redaru provedbu nadzora i ne osigura uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja (članak 28. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 265,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

 

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela utvrdit će se naziv i opis poslova radnog mjesta pomorskog redara, broj izvršitelja, stručni uvjeti za raspored na radno mjesto pomorskog redara te drugi opisi razine standardnih mjerila u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 36.

 

Do donošenja rješenja o stjecanju ovlaštenja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra sukladno Zakonu, nadzor nad redom na pomorskom dobru obavljat će se sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19).

Stjecanjem ovlaštenja za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra sukladno Zakonu, prestaje važiti članak 3. stavak 2. podstavak 6. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19).

 

Članak 37.

 

Postupci započeti prema odredbama Odluke o komunalnom redu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/149

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.