GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 6. studenoga 2023. godine, donio je

 

ODLUKU

o razrješenju članice i imenovanju člana Povjerenstva

za dodjelu prostora kulture na korištenje

 

I.

 

Razrješuje se IVA KELENTRIĆ dužnosti članice Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje, predstavnice izvaninstitucionalne scene.

 

II.

 

Za člana Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje, predstavnika izvaninstitucionalne scene,  imenuje se MLADEN STIPANOVIĆ.

 

III.

 

Mandat člana Povjerenstva iz točke II. Odluke traje do isteka mandata člana Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje umjesto kojeg je imenovan.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/111-49

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 6. studenoga 2023.

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.