GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke

za 2024. godinu

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2024. godinu, koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, a pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 335,00 eura.

 

Članak 4.

 

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP ………………………………………………. 2.680,00 eura

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ……………………………………………………. 2.010,00 eura

– MOSTU ……………………………………………………………………………………………………………. 1.340,00 eura

– Primorsko goranskom savezu – PGS…………………………………………………………. 1.005,00 eura

– Možemo! – političkoj platformi……………………………………………………………………. 670,00 eura

– Akciji mladih – AM ………………………………………………………………………………………… 335,00 eura

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU……………………………………………………….. 335,00 eura

– Istarskom demokratskom saboru – IDS…………………………………………………….. 335,00 eura

– Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci – SDSS…………………………………. 335,00 eura

– Uniji Kvarnera – UNIJA………………………………………………………………………………….. 335,00 eura

– Nezavisnim vijećnicima:

          – Davoru Štimcu………………………………………………………………………………………. 335,00 eura

          – Ivi Rinčić………………………………………………………………………………………………… 335,00 eura

          – Marinu Račiću………………………………………………………………………………………. 335,00 eura

          – Maši Magzan………………………………………………………………………………………… 335,00 eura

 

 

 Članak 5.

 

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/138

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.