GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 9. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o prodaji stana u vlasništvu Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka prodat će stan broj 14 u Rijeci, na adresi Dolac 7, ukupne površine 93,91 m², koji se nalazi na trećem katu stambene zgrade izgrađene na k.č.br. 958, upisan u zk.ul.br. 12508 k.o. Rijeka, označen kao:

„12. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12)

Zgrada u Rijeci, Dolac 7

Stan broj 14 na trećem katu koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe, spremišta, kupaone s WC-om, hodnika i drvarnice ukupne površine 93,91 m2 “,

za kupoprodajnu cijenu od 2.108,40 EUR/m2/15.885,74 kn/m2 odnosno ukupnu kupoprodajnu cijenu od 198.000,00 EUR/1.491.831,00 kn.

 

Članak 2.

 

Najpovoljnijim natjecateljem za kupoprodaju stana iz članka 1. ove Odluke, na temelju provedenog Javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, objavljenog 15. listopada 2023. godine na web stranici Grada Rijeke i oglasnoj ploči zgrade gradske uprave Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, utvrđuje se I. B., s kojom će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke sklopiti ugovor o kupoprodaji najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/137

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.