GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase

 

  1. Grad Rijeka prenijeti će Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke pravo vlasništva na nekretninama u k.o. Plase označenim kao k.č.br.434/1 površine 570 m2, k.č.br.434/7 površine 374 m2, k.č.br.434/8 površine 569 m2, k.č.br.433/4 površine 445 m2 i k.č.br.434/19 površine 53 m2, ukupne površine 2011 m2.

 

  1. Nekretnine iz točke 1. ove Odluke, sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Zametu po programu društveno poticane stanogradnje, sklopljenom dana 3. kolovoza 2023. godine između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, predstavljaju građevnu česticu na kojoj će Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izgraditi višestambenu građevinu po programu društveno poticane stanogradnje.

 

  1. Vrijednost nekretnina iz točke 1. ove Odluke, sukladno Odluci o građevinskom zemljištu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14) i Cjeniku građevinskog zemljišta („Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/23), za sveukupnu površinu od 2011 m2, iznosi 257.749,00 eura (1.942.009,84 kuna po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

 

  1. Na ime prijenosa prava vlasništva na nekretninama iz točke 1. ove Odluke i na ime financiranja troškova komunalnog doprinosa i troškova priključenja budućih građevina na komunalnu infrastrukturu, izuzev troškova rušenja postojećeg objekta, Agencija za poticanu stanogradnju Grada Rijeke izvršit će povrat ulaganja Grada Rijeke na način utvrđen Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji gradnje višestambene građevine na Zametu po programu društveno poticane stanogradnje sklopljenog dana 3. kolovoza 2023. godine.

 

  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će Ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretninama iz točke 1. ove Odluke s Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/134

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 7. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.