GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o porezima Grada Rijeke

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad).

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

  1. porez na potrošnju,
  2. porez na kuće za odmor.

 

  1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,5%.

 

  1. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

 

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 5,00 eura po jednom kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području grada Rijeke.

 

III. NADLEŽNOST

 

Članak 5.

 

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke obavljat će Grad-Upravni odjel za financije.

   

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 128/19, 138/21 i 150/22 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 22/19, 14/21 i 14/22).

 

Članak 7.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 34/17 i 122/17 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17 i 10/17), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 34/17 i 122/17 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17 i 10/17).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 128/19, 138/21 i 150/22 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 22/19, 14/21 i 14/22), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 128/19, 138/21 i 150/22 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 22/19, 14/21 i 14/22).

 

Članak 8.

 

Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama” i “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/140

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.