GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 3. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuje naknada za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

  • predsjedniku vijeća mjesnog odbora u iznosu od 35,00 eura neto mjesečno,
  • zamjeniku predsjednika vijeća i članovima vijeća mjesnog odbora 23,00 eura neto mjesečno.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima vijeća mjesnog odbora za mjesec u kojem je održana sjednica mjesnog odbora i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.

 

Članak 4.

 

Novčana sredstva za isplatu naknade iz članka 3. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Grada Rijeke.

 

Članak 5.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/03 i 3/05).

 

Članak 6.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/147

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.