GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 412. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23), članka 96. stavka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o kupnji poslovnih udjela Općine Čavle, Općine Kostrena i Grada Kraljevice u trgovačkom društvu Energo d.o.o.

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka, kao član trgovačkog društva Energo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Rijeka, Dolac 14, OIB 99393766301 (u daljnjem tekstu: TD Energo) kupit će poslovne udjele Općine Čavle, Općine Kostrena i Grada Kraljevice u TD Energo, koji čine udio od ukupno 0,00006% u temeljnom kapitalu TD Energo po ukupnoj cijeni od 1.980,00 eura, i to kako slijedi:

– poslovni udjel Općine Čavle koji se vodi pod rednim brojem 5., sadašnje nominalne vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kuna koji čini udio od 0,00002% u temeljnom kapitalu TD Energo po cijeni od 660,00 eura,

– poslovni udjel Općine Kostrena koji se vodi pod rednim brojem 6., sadašnje nominalne vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kuna koji čini udio od 0,00002% u temeljnom kapitalu TD Energo po cijeni od 660,00 eura i

– poslovni udjel Grada Kraljevice koji se vodi pod rednim brojem 7., sadašnje nominalne vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kuna koji čini udio od 0,00002% u temeljnom kapitalu TD Energo po cijeni od 660,00 eura.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/142

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.