GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

 1. upravna tijela Grada (u daljnjem tekstu: upravna tijela),
 2. proračunski korisnici:
  • mjesni odbori,
  • vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine,
  • ustanove kojima je Grad osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici),
 1. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Grad ima većinsko vlasništvo ili suvlasništvo,
 2. ostali korisnici Proračuna-pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava te zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 3. ovoga članka obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke, koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva te izvještavanje i nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

 

Članak 3.

 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada i njegovih proračunskih korisnika, iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Posebnom dijelu Proračuna, u okviru razdjela 101-Glava 10101 i 10102, razdjela 104-Glava 10401, 10402, 10403 i 10404, razdjela 106-Glava 10601, 10605 i 10613, razdjela 107-Glava 10701, osigurana su sredstva za rashode upravnih tijela po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, a u ostalim Glavama unutar pojedinog razdjela osigurana su sredstva za krajnje korisnike.

Proračun je konsolidirani proračun i sadrži sve prihode, primitke i rashode i izdatke Grada i proračunskih korisnika Grada.

 

Članak 4.

 

Proračunski korisnici za koje su sredstva planirana u Proračunu, obvezni su dostaviti proračunski nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove, usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu, do 15. siječnja 2024. godine.

 

Članak 5.

 

Prijedlozi općih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica za Proračun iz koje je vidljivo postoji li fiskalni učinak predloženog općeg akta na Proračun odnosno povećavaju li se ili se smanjuju prihodi i rashodi Proračuna.

Fiskalna procjena posljedica za Proračun iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži:

 • naziv prijedloga općeg akta,
 • procjenu fiskalnog učinka iz kojeg je vidljivo postoji li fiskalni učinak te, u slučaju da fiskalni učinak postoji, povećanje/smanjenje prihoda/primitaka odnosno rashoda/izdataka Proračuna za proračunsku godinu i za dvije iduće godine,
 • prijedlog pokrića povećanih rashoda i izdataka Proračuna odnosno prijedlog pokrića smanjenih prihoda i primitaka Proračuna, u slučaju postojanja fiskalnog učinka na Proračun,
 • mišljenje Upravnog odjela za financije.

Oblik i sadržaj obrasca na kojem se daje fiskalna procjena utjecaja prijedloga općeg akta na Proračun, u smislu stavka 2. ovoga članka, utvrđuje Gradonačelnik.

 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak 6.

 

Sredstva se u Proračunu osiguravaju upravnim tijelima i proračunskim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima), po vrstama rashoda i izdataka te po izvorima financiranja.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

Gradonačelnik je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna, a pročelnici upravnih tijela te čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna odnosno financijskog plana.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka podrazumijeva odgovornost za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu u Proračun i evidentiranje u Proračunu, preuzimanje obveza, verifkaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava Proračuna i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava Proračuna.

Gradonačelnik, pročelnici upravnih tijela i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje sredstvima Proračuna.

Pročelnici upravnih tijela i čelnici proračunskih korisnika dužni su nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava, kao i ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

 

Članak 7.

 

U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruju upravna tijela, kao i vlastiti i namjenski prihodi i primici koje ostvaruju proračunski korisnici.

Prihodi i primici što ih ostvare upravna tijela te vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika prihodi su Proračuna i uplaćuju se na jedinstveni račun Proračuna.

Obveza uplate iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika Psihijatrijske bolnice Lopača i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji prihodi i primici se uplaćuju i izvršavaju preko njihovih računa.

 

 Članak 8.

 

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu: pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, prihodi od naknada s naslova osiguranja te namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka mogu se izvršavati do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano u Proračunu, upravna tijela i proračunski korisnici mogu preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Rashodi i izdaci upravnih tijela financirani iz namjenskih prihoda i primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstva, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika financirani iz namjenskih prihoda i primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstva, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Upravnog odjela za financije.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici upravnih tijela, mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika, mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Upravnog odjela za financije.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu.

Upravna tijela nadziru ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

 

Članak 9.

 

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima, a prema kriterijima utvrđenim aktom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija koji donosi Gradonačelnik.

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih vlastitih prihoda.

Ako su vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Upravnog odjela za financije.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka, mogu se izvršavati prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima i/ili stavkama, uz odobrenje čelnika proračunskog korisnika te uz suglasnost nadležnog upravnog tijela i Upravnog odjela za financije.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u tekuću proračunsku godinu.

Upravna tijela nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovoga članka za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

 

Članak 10.

 

Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa Proračuna otvorenog u kreditnoj instituciji, na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na račun Proračuna i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, osim prihoda proračunskih korisnika iz članka 7. stavka 3. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika može se otvoriti poseban račun, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

 

Članak 11.

 

Rashodi i izdaci Proračuna izvršavaju se do visine planiranih sredstava utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna, osim rashoda i izdataka financiranih iz prihoda i primitaka utvrđenih u članku 8. i 9. ove Odluke.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik upravnog tijela i čelnik proračunskog korisnika mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna ovjerava pročelnik nadležnog upravnog tijela.

Pročelnik upravnog tijela i čelnik proračunskog korisnika obvezni su provjeriti zakonito i namjensko korištenje sredstava isplaćenih krajnjim korisnicima.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz Proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, odnosno ako se utvrdi da su sredstva utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito, Grad odnosno proračunski korisnik dužan je odmah zahtijevati povrat sredstava u Proračun.

U slučaju da tijekom proračunske godine raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna ne budu dostatna za podmirenje dospjelih obveza, Gradonačelnik može donijeti odluku o prioritetima plaćanja.

 

Članak 12.

 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu proračunskih sredstava donosi Upravni odjel za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik upravnog tijela u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 13.

 

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, isključivo na temelju suglasnosti Gradonačelnika, uz prethodno mišljenje Upravnog odjela za financije.

Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovoga članka proračunski korisnici podnose putem nadležnog upravnog tijela.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih sukladno stavku 1. ovoga članka, proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj ta obveza dospijeva.

Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na rashode za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano i na ugovore povezane sa zaduživanjem proračunskih korisnika sukladno članku 33. ove Odluke.

Pod rashodima za redovito poslovanje koji nastaju kontinuirano podrazumijevaju se režijski troškovi i to: troškovi komunalnih usluga i drugi redovni troškovi (troškovi opskrbe strujom, plinom, troškovi telefona, interneta i sl.), zatim troškovi redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja postojećih licenci, redovne nabave uredskog materijala i slični troškovi koji se ponavljaju iz godine u godinu i to neovisno o tome poklapa li se razdoblje trajanja ugovora s proračunskom godinom ili ne.

 

Članak 14.

 

Plaćanje predujmom moguće je samo iznimno, na temelju zaključka Gradonačelnika o davanju suglasnosti za plaćanje predujmom u 2024. godini.

 

Članak 15.

 

Sklapanje pisanog ugovora za isplatu sredstava iz Proračuna obvezno je u sljedećim slučajevima:

 • za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda,
 • za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,
 • za sve nabave roba, radova ili usluga, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 2.650,00 eura i više,
 • za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), kao i usluge agencije studentskog servisa.

Ugovore iz stavka 1. ovoga članka čija vrijednost iznosi do 10.617,00 eura (bez uključenog PDV-a) sklapaju pročelnici upravnih tijela, a ugovore čija vrijednost iznosi 10.617,00 eura (bez uključenog PDV-a) ili prelazi taj iznos sklapa Gradonačelnik odnosno osoba koju Gradonačelnik za to ovlasti.

Ugovor o kapitalnoj donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun i situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, tekućoj donaciji, subvenciji i kapitalnoj pomoći može se izvršavati bez ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, s time da je korisnik po dovršetku projekta, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od isteka proračunske godine, dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima.

 

 

Članak 16.

 

Proračunskim korisnicima iz članka 2. stavka 1. točke 2. podstavka 3. ove Odluke, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih te sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih, navedena sredstva isplaćivat će se do visine utvrđene njihovim općim aktima i kolektivnim ugovorom, u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu.

 

Članak 17.

 

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika Grada utvrđuje se kolektivnim ugovorom odnosno odlukom Gradonačelnika, u suglasju s propisima.

Koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika Grada utvrđuje Gradsko vijeće općim aktom, na prijedlog Gradonačelnika.

Osnovicu i koeficijente za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno te visinu naknade za rad Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju volonterski, utvrđuje Gradsko vijeće općim aktom, na prijedlog Gradonačelnika.

 

Članak 18.

 

Sredstva za rad političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, naknade za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća, naknade troškova i nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te članova kazališnih i upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada te naknade troškova prijevoza članova Savjeta mladih, isplaćivat će se temeljem odluka Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.

 

Članak 19.

 

Naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća isplaćivat će se temeljem odluke Gradonačelnika, po nalogu pročelnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Članak 20.

 

Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.

 

Članak 21.

 

Ugovore o nabavi upravna tijela obvezna su sklapati sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje javne nabave, Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave te Planu nabave Grada.

Plan nabave iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik.

 

Članak 22.

 

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. stavka 1. ove Odluke postupke nabave provode sukladno zakonskim propisima koji uređuju područje javne nabave, svojim internim aktima i godišnjem planu nabave.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik može odlučiti da će Grad, u cilju racionalnijeg korištenja sredstava i administrativnih kapaciteta te postizanja povoljnijih uvjeta nabave, provesti postupak zajedničke nabave za Grad i ustanovu i/ili trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 23.

 

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Grada stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih i fizičkih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova, isporuke robe i izvršenja usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za financije odnosno drugom nadležnom upravnom tijelu.

Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovoga članka vode Upravni odjel za financije odnosno drugo nadležno upravno tijelo.

 

Članak 24.

 

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 400.000 eura.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka se, sukladno Zakonu o proračunu, koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Gradonačelnik tromjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe.

 

III.  UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

 

Članak 25.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o oročavanju donosi Gradonačelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2024. godine.

 

Članak 26.

 

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu donosi Gradsko vijeće ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Grada.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Gradsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu duga u Računu financiranja.

Ako se sredstva iz stavka 3. ovoga članka ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga, koristit će se za nabavu nefinancijske i financijske imovine te za kapitalne pomoći ako za to postoji javni interes.

 

Članak 27.

 

Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Gradu, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Grada te prodaja potraživanja Grada, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim propisima.

 

Članak 28.

 

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada upravljaju upravna tijela, ustanove kojih je Grad osnivač te trgovačka društva u većinskom vlaništvu ili suvlasništvu Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup ili najam.

Pročelnik upravnog tijela te čelnik ustanove i trgovačkog društva iz stavka 1. ovoga članka, moraju imovinom Grada upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis te imovine u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje imovine iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih upravnih tijela, a sklapanje ugovora o osiguranju s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Upravni odjel za opće poslove.

 

Članak 29.

 

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Upravnom odjelu za financije.

Pročelnici upravnih tijela te čelnici pravnih osoba koji upravljaju imovinom Grada, dužni su Upravnom odjelu za financije dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

 

IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA I SUGLASNOSTI

 

Članak 30.

 

Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u suglasju sa Zakonom o proračunu.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradonačelnik.

Proračunski korisnici ne mogu se kratkoročno zadužiti.

 

Članak 31.

 

Grad se može dugoročno zadužiti za namjene utvrđene u Zakonu o proračunu.

Odluku o dugoročnom zaduženju Grada iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradsko vijeće, a suglasnost za zaduženje daje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

 

Članak 32.

 

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 5.047.632 eura, s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi kredita i zajmova Grada na kraju 2024. godine iznosit će 36.370.141 eura.

 

Članak 33.

 

Proračunski korisnici-ustanove kojima je Grad osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, mogu se dugoročno zaduživati za investiciju i za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije te refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma, uz suglasnost Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada mogu se dugoročno zaduživati te refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma, uz suglasnost Grada, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Ako se pravna osoba iz stavka 3. ovoga članka dugoročno zadužuje kod međunarodne financijske institucije, na odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe obvezno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra financija.

Grad može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom korisniku iz stavka 1. ovoga članka te pravnoj osobi iz stavka 3. ovoga članka, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija, sukladno važećim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Dana jamstva iz stavka 5. ovoga članka uključuju se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, jamstvo koje je dano za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz ovoga članka, odgovorna osoba proračunskog korisnika-ustanove iz stavka 1. ovoga članka ili pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada, dostavlja nadležnom upravnom tijelu, koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja i/ili davanja jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 8. ovoga članka mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • obrazloženje namjene dugoročnog zaduženja,
 • usvojen financijski plan,
 • ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,
 • dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
 • nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja i planom otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
 • izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti:

 • opravdanost i usklađenost namjene zaduživanja s ciljevima i prioritetima Grada,
 • bonitet podnositelja zahtjeva,
 • ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva,
 • učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Sukladno odredbama stavaka 9. i 10. ovoga članka, nadležno upravno tijelo dostavlja Upravnom odjelu za financije dokumentirani zahtjev, svoju ocjenu i mišljenje te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, na temelju kojih Upravni odjel za financije daje Gradonačelniku mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada.

Iznimno od odredbe stavka 11. ovoga članka, ukoliko je podnositelj zahtjeva za izdavanje jamstva pravna osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada, nadležno upravno tijelo je obavezno ishoditi mišljenje ministarstva financija o državnoj potpori.

U Proračunu su planirana sredstva jamstvene zalihe u iznosu od 465.000 eura.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih jamstava Grada na kraju 2024. godine iznosit će 14.130.386  eura.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po osnovi danih suglasnosti Grada na kraju 2024. godine iznosit će 2.579.790 eura.

 

Članak 34.

 

Ako su za ispunjenje obveza za koje je Grad dao jamstvo sukladno odredbi članka 33. stavka 5. ove Odluke korištena sredstva Proračuna, Grad će uspostaviti potraživanje od glavnog dužnika umjesto kojega je bila plaćena obveza te poduzeti mjere za povrat iznosa plaćenih s osnova jamstva Grada.

 

Članak 35.

 

Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanove čiji je osnivač Grad, koje su dobile suglasnost ili jamstvo u smislu odredbi članka 33. ove Odluke, dužne su Upravnom odjelu za financije tromjesečno, do petog dana u mjesecu za prethodno tromjesečje, dostaviti informaciju o stanju zaduženosti te u roku od pet dana od potpisivanja dostaviti ugovor o zaduživanju.

 

V. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

 

Članak 36.

 

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, Gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna iz stavka 2. ovoga članka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Korisnici Proračuna iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke, izmjene i dopune financijskih planova predlažu u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna Proračuna.

 

Članak 37.

 

Gradonačelnik može, na zahtjev pročelnika nadležnog upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstava u Proračunu unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, s tim da umanjenje pojedine stavke rashoda i izdataka na razini skupine ekonomske klasifikacije može biti do 5%.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, preraspodjela sredstava unutar izvora opći prihodi i primici može se izvršiti najviše do 15% sredstava utvrđenih na stavci rashoda i izdataka razine skupine ekonomske klasifikacije, ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Grada planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sredstva učešća Grada planirana u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te sredstva za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati:

 • bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije,
 • najviše do 15% između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sredstva za otplatu glavnice i kamata duga i jamstava te negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule mogu se, tijekom proračunske godine, osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.

Sredstva iz stavaka 2. i 3. ovoga članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke.

Obrazloženi zahtjev za preraspodjelom sredstava, sukladno odredbama ovoga članka, dostavlja se Gradonačelniku putem Upravnog odjela za financije i mora sadržavati odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje opravdanost razloga za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava, odnosno opravdanost razloga za smanjenje sredstava na proračunskim stavkama.

Sredstva u Proračunu ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 38.

 

U slučaju nastupa posebnih okolnosti, tijekom izvršavanja Proračuna Gradonačelnik može donositi odluke kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za te posebne okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjelama, bez ograničenja odnosno u postotku većem od propisanog Zakonom o proračunu.

Posebne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Nastup posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Gradsko vijeće posebnom odlukom u kojoj određuje i rok trajanja odluke o nastupu posebnih okolnosti.

Gradonačelnik je dužan izvještavati Gradsko vijeće o svim odlukama koje se donose u skladu sa stavkom 1. ovoga članka te o njihovoj primjeni.

 

VI. IZVJEŠTAVANJE

Članak 39.

 

Grad i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

 

Članak 40.

 

Proračunski korisnici dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski nadležno upravno tijelo konsolidira financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka za pojedine korisnike i dostavlja ih Upravnom odjelu za financije.

Upravni odjel za financije izrađuje konsolidirani polugodišnji i godišnji financijski izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u roku utvrđenom važećim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

 

Članak 41.

 

Upravni odjel za financije po potrebi izrađuje i podnosi Gradonačelniku periodične izvještaje o izvršenju Proračuna.

Upravni odjel za financije izrađuje i dostavlja Gradonačelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Proračunski korisnici dužni su polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, usvojen od strane upravljačkog tijela, dostaviti nadležnom upravnom tijelu u roku sukladno uputi Upravnog odjela za financije.

Proračunski korisnici dužni su, sukladno podzakonskim propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo, uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dostaviti i odluku o raspodjeli rezultata usvojenu od strane upravljačkog tijela.

Odredba stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na proračunskog korisnika predstavnika nacionalne manjine.

Proračunski nadležna upravna tijela dužna su polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju razdjela dostaviti Upravnom odjelu za financije u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je godišnje izvještaje o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, zajedno s odlukama o raspodjeli rezultata dostaviti Gradonačelniku najkasnije do kraja travnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

Trgovačka društva iz članka 2. stavka 1. točke 3. ove Odluke dužna su najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog važećim Zakonom o računovodstvu, dostaviti proračunski nadležnom upravnom tijelu godišnji financijski izvještaj te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je godišnji financijski izvještaj iz stavka 9. ovoga članka dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

 

VII.  ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 42.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/167

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.