GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida

 

Članak 1.

 

  Obveza donošenja Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 49.a Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 68/19 i 67/23) – u daljnjem tekstu: Zakon i člankom 308. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23) – u daljnjem tekstu: GUP.

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Plana

 

Članak 2.

 

Plan se donosi se radi:

 • obveze utvrđene člankom 49.a Zakona te
 • utvrđivanja uvjeta za gradnju na području obuhvata Plana.

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.)

Površina obuhvata iznosi 11,47 ha.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 4.

 

Odredbama Zakona ograničene su mogućnosti gradnje u građevinskim područjima za izdvojenu i sportsko-rekreacijsku namjenu kada su ista smještena u zaštićenom obalnom području mora.

Sukladno članku 49.a Zakona, za područje pomorskog dobra moraju se donijeti prostorni planovi razine urbanističkog plana uređenja koji u odnosu na uobičajenu sadržajnu tekstualnu i grafičku razinu urbanističkog plana uređenja moraju sadržavati idejna rješenja s detaljnim položajem i oblicima pojedinih prostornih elemenata zgrada i drugih građevina, uključujući i molove, lukobrane, sunčališta, šetnice na kopnu i moru i slično, kao i rješenja onih zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem.

Također, predmetno područje se temeljem Konzervatorske podloge Grada Rijeke nalazi unutar područja oznake E-3-Stambeno i sportsko-rekreacijsko područje Kantrida. 

Sukladno članku 234a. GUP-a, pri izradi urbanističkih planova uređenja čije je donošenje propisano ovim planom, a obuhvaćaju područje zajedničkih obilježja (PZO) ili njegov dio, obvezna stručna podloga je konzervatorski elaborat.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

 • transformacija postojećeg nogometnog stadiona „Kantrida” u stadion za održavanje međunarodnih natjecanja,
 • izgradnja građevine na obalnom području (na potezu od lučice Kantrida do Vele sten) s pratećim sadržajima,
 • izgradnja prometnica, parkirališta (garaže), građevina infrastrukture, središnjeg trga za sportske manifestacije i drugih pješačkih i javnih površina i slično,
 • definiranje smještaja javnih zelenih površina i utvrđenje uvjeta njihovog uređenja.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

 

Članak 6.

 

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

 • katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,
 • idejnim rješenjem s detaljnim položajem i oblicima pojedinih prostornih elemenata zgrada i drugih građevina, uključujući i molove, lukobrane, sunčališta, šetnice na kopnu i moru i slično, kao i rješenja onih zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem,
 • konzervatorskom elaboratu i drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Plana.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija, Rijeka,
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb,
 • Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,
 • Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,
 • Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,
 • Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,
 • Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka,
 • Rijeka plus d.o.o., Rijeka,
 • KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

 • za izradu Nacrta prijedloga Plana-rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,
 • za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Plana-rok od 30 dana,
 • za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana-rok od 30 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

XI. Završna odredba

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/172

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.

 

 

Privitak 1. – Obuhvat Plana