GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23) stupio je na snagu Generalni urbanistički plan grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člancima 77. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– razmatranja uvjeta gradnje i uređenja površina unutar izdvojenog građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene planske oznake R1-3 i mogućnosti prenamjene dijela navedenog područja u mješovitu namjenu planske oznake M2 te

– utvrđivanja uvjeta za gradnju na tom području.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Odredbama Zakona ograničene su mogućnosti gradnje u građevinskim područjima za izdvojenu sportsko-rekreacijsku namjenu kada su ista smještena u zaštićenom obalnom području mora.

Također, sukladno članku 49.a Zakona, za područje pomorskog dobra moraju se donijeti prostorni planovi razine urbanističkog plana uređenja koji u odnosu na uobičajenu sadržajnu tekstualnu i grafičku razinu urbanističkog plana uređenja moraju sadržavati idejna rješenja s detaljnim položajem i oblicima pojedinih prostornih elemenata zgrada i drugih građevina, uključujući i molove, lukobrane, sunčališta, šetnice na kopnu i moru i slično, kao i rješenja onih zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– integrirati dio dosadašnjeg područja građevinskog područja za izdvojenu sportsko – rekreacijsku namjenu u građevinsko područje mješovite namjene te

– utvrditi uvjete gradnje građevina i uređenja površina unutar istih.

Detaljna namjena površina, odnosno točan omjer površine mješovite namjene planske oznake M2 u odnosu na sportsko-rekreacijsku namjenu planske oznake R1, utvrdit će se izmjenama i dopunama Plana.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– konzervatorskom elaboratu,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija, Rijeka,
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb,
 • Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb,
 • Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Zagreb,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,
 • Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,
 • Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.,

DP Elektroprimorje Rijeka,

 • Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,
 • Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka,
 • Rijeka plus d.o.o., Rijeka,
 • KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

IX. Rokovi

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke.

 

XI. Završna odredba

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/174
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.