GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna

Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog Kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

 

Članak 1.

 

Detaljni plan uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/05)-u daljnjem tekstu: Plan, donesen je dana 27. listopada 2005. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke. Plan je izradio Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana određena je odredbama članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Obveza izrade određena je Odlukom o donošenju Prostornog planom uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ 3/17, 21/19, 22/19-ispr. i 14/23) i člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20-ispravak i 14/23)-u daljnjem tekstu: GUP, pod planskom oznakom D-57.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana se donose radi:

 • osiguranja preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova šireg područja,
 • utvrđenja uvjeta uređenja prostora u skladu s novonastalim sadržajnim potrebama na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana,
 • usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)-u daljnjem tekstu: Zakon, te propisima donesenim na temelju tog Zakona,
 • usklađenje oblika i veličine građevnih čestica sukladno zemljišno-knjižnom stanju s obzirom na novu službenu katastarsku izmjeru katastarske općine Sušak–nova,
 • usklađenje prometnih i infrastrukturnih rješenja.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Koncepcija gradnje sveučilišnih građevina te građevina Kliničkog bolničkog centra Rijeka-lokalitet Sušak na temelju koje je Plan donesen tek je djelomično realizirana.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

 • uskladiti Plan sa Zakonom te propisima donesenim na temelju istoga,
 • uskladiti Plan s namjenom, odredbama i obavezama iz GUP-a,
 • izmijeniti oblik i veličinu građevnih čestica sukladno zemljišno-knjižnom stanju s obzirom na novu službenu katastarsku izmjeru katastarske općine Sušak-nova,
 • utvrditi uvjete uređenja prostora u skladu s novonastalim sadržajnim potrebama,
 • uskladiti prometna i infrastrukturna rješenja,
 • zelene površine uskladiti s GUP-om i Strategijom zelene infrastrukture Grada Rijeke.

Sve navedeno, kao i druge eventualne izmjene i dopune koje budu proizašle iz  utvrđivanja nove koncepcije predmetnog prostora, ispitat će se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije predviđena izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

                                           

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

Idejno rješenje trodjelne sportske dvorane i energane za potrebe Kampusa osigurat će Sveučilište u Rijeci.

Potrebnu programsku dokumentaciju za nogometno igralište osigurat će Sveučilište u Rijeci i Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke.

Idejno rješenje rotora na križanju Dukićeve i Strižićeve ulice osigurat će Odjel.

Potrebne programske dokumente i idejno rješenje 3. faze bolnice osigurat će Klinički bolnički centar Rijeka.

Kartografski prikazi Elaborata Izmjena i dopuna Plana izradit će se:

 • na homogeniziranom digitalnom katastarskom planu, u mjerilu 1:1000, koji će pribaviti Odjel te,
 • drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
 • Ministarstvo zdravstva,
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,
 • Hrvatski telekom d.d.,
 • HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,
 • HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.,
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,
 • Energo d.o.o.,
 • KD Čistoća d.o.o.,
 • Rijeka plus d.o.o.,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
 • Primorsko goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

 

IX. Rokovi

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:      

 • za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana-rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,
 • za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana-rok od 8 dana,
 • za izradu izvješća o javnoj raspravi nakon obrade mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti-rok od 20 dana od završetka javne rasprave,
 • za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-rok od 30 dana od provedbe javne rasprave.

 

X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke.

 

 XI. Završna odredba

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.                                                           

 

KLASA: 024-01/23-01/169

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.