GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna

Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat

 

Članak 1.

 

Detaljni plan uređenja područja stambenog naselja Trsat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09)-u daljnjem tekstu: Plan, donesen je dana 23. srpnja 2009. godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke. Plan je izradio Urbanistički institut Hrvatske d.d. iz Zagreba.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana određena je odredbama članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)-u daljnjem tekstu: Zakon.

Obveza izrade određena je Odlukom o donošenju Prostornog planom uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ 3/17, 21/19, 22/19-ispr. i 14/23) i člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20-ispravak i 14/23)-u daljnjem tekstu: GUP, pod planskom oznakom D-55.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana donose se radi:

 • usklađenja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima te GUP-om, obzirom da je od donošenja Plana proteklo duže vremensko razdoblje,
 • usklađenja Plana s propisima o informacijskom sustavu prostornog uređenja i s novim državnim koordinatnim sustavom,
 • usklađenje veličine i oblika građevnih čestica i zemljišno knjižnog stanja s obzirom na novu službenu katastarsku izmjeru katastarske općine Sušak–nova,
 • reguliranje aktualnih potreba stanovnika i gospodarskih subjekata koji se nalaze na području obuhvata Plana.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Plan obuhvaća pretežito izgrađeno područje planirano za stambenu namjenu (planske oznake S) te manjim dijelom za mješovitu-pretežito stambenu namjenu (planske oznake M1).

Planom se predvidjelo uređenje područja sportsko rekreacijske namjene-rekreacija (planske oznake R2-15 Dolac), građevina predškolske ustanove, javni gradski park, mreža dječjih igrališta te opskrbni centar.

Planom su se stekli uvjeti za gradnju pomoćne dvorane i garaže, sportsko rekreacijske namjene-sport (R1-14 Dvorana mladosti).

Planom se predvidjela gradnja kapitalnog objekta vodoopskrbe Strmica-vodotoranj za koji je u tijeku izrada projektne dokumentacije te glavna prometnica unutar područja obuhvata Plana, sabirna ulica planske oznake SU XX.

Unutar područja obuhvata Plana izrađena je projektna dokumentacija nivoa idejnog projekta za rekonstrukciju/izgradnju ulice planske oznake OU 7, odnosno Ulice Vere Nikolić Podrinske, na osnovu koje je ishođena lokacijska dozvola. Osim što se izgradnjom/rekonstrukcijom iste podiže komunalno opremanje neizgrađenog dijela naselja, ostala ulica OU 7 biti će u funkciji budućeg vodotornja koji se nalazi neposredno uz obuhvat.

U tijeku je izgradnja dijela ostale ulice planske oznake OU 2 u cilju pristupa budućim građevnim česticama na javno prometnu površinu.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

– uskladiti Plan sa Zakonom te propisima donesenim na temelju istoga,                

– izmijeniti oblik i veličinu građevnih čestica sukladno zemljišno-knjižnom stanju te    

  osigurati i utvrditi prostorne i ostale uvjete gradnje zbog vlasničkih promjena s   

  obzirom na novu službenu katastarsku izmjeru katastarske općine Sušak–nova,

analizirati zelene površine unutar područja obuhvata Plana te ih uskladiti sa  

   Strategijom zelene infrastrukture Grada Rijeke,

–  osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Sve navedeno, kao i druge eventualne izmjene i dopune koje budu proizašle iz utvrđivanja nove koncepcije predmetnog prostora, ispitat će se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana.

 

VI. Popis sektorskih strategija i drugih dokumenata u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova

 

Članak 6.

 

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije predviđena izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju Odjel i javnopravna tijela.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene. 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

Kartografski prikazi Elaborata Izmjena i dopuna Plana izradit će se:

 • na homogeniziranom digitalnom katastarskom planu, u mjerilu 1:1000, koji će pribaviti Odjel te,
 • drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,
 • Hrvatski telekom d.d.,
 • HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,
 • HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,
 • Energo d.o.o.,
 • KD Čistoća d.o.o.
 • Rijeka plus d.o.o.,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
 • Primorsko goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

 

IX. Rokovi

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:      

 • za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana-rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,
 • za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana-rok od 8 dana,
 • za izradu izvješća o javnoj raspravi nakon obrade mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti-rok od 20 dana od završetka javne rasprave,
 • za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana-rok od 30 dana od provedbe javne rasprave.

 

X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke.

 

XI. Završna odredba

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.                                                           

KLASA: 024-01/23-01/168
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.