GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna

Detaljnog plana uređenja naselja Diračje

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Diračje

 

Članak 1.

 

Detaljni plan uređenja naselja Diračje stupio je na snagu donošenjem Odluke o Detaljnom planu uređenja naselja Diračje (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/00) – u daljnjem tekstu: Plan.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana određena je odredbama članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana se donose radi:

 • osiguranja preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova šireg područja,
 • povezivanja infrastrukturnih rješenja, prometa i instalacijskih koridora s postojećom izgradnjom i planovima koji graniče s područjem obuhvata Plana, Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja dijela područja Zapadni Zamet („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/02),
 • usklađenja prostornih okvira za izvedbu zgrade postaje gradske željeznice i preostalog park & ride područja s utvrđenim projektnim rješenjima elaborata naziva „Izgradnja drugog kolosijeka, obnova i modernizacija pružne dionice, Željeznička pruga M202 Zagreb GK-Rijeka i Željeznička pruga M203 Rijeka – Šapjane – DG“.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana i iznosi 16,48 ha.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Unutar perioda stupanja na snagu Plana 2000. godine do danas izgrađene su građevine na planskim česticama oznaka S-20, S-28 do S-33, S-107 i M1-1.

Izrađena je projektna dokumentacija za izradu ceste planske oznake GU-3 i započeti su pripremni radovi na realizaciji prometnice.

Prihvaćanjem projektnih rješenja izgradnje drugog kolosijeka pruge otvara se potreba reorganizacije cjelokupnog prostora između pruge i gradske autoceste oznake A7.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

 • osigurati preduvjete za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,
 • uskladiti prometne koridore i trase komunalne infrastrukture,
 • izvršiti prostorne analize preostalih neizgrađenih područja i mogućih novih, dodatnih oblika gradnje,
 • izvršiti provjeru i verifikaciju te po potrebi korekciju oblika i površina građevnih čestica te uvjeta i smještaja građevina u tekstualnom i grafičkom dijelu,
 • osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

 • katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,
 • idejnim projektnim rješenjima u području obuhvata Izmjena i dopuna Plana i kontaktnim područjima,
 • Detaljnom planu uređenja dijela područja Zapadni Zamet,
 • Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac,
 • drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.

 

VIINačin pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

 Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za  izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka,
 • Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb,
 • Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička ispostava Rijeka,
 • Rijeka plus d.o.o., Rijeka
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,
 • Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,
 • Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,
 • Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka,
 • KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

IX. Rokovi

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:      

 • za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,
 • za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 8 dana,
 • za izradu izvješća o javnoj raspravi nakon obrade mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti – rok od 20 dana od završetka javne rasprave,
 • za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedbe javne rasprave.

 

X. Izvori financiranja

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke.

 

XI. Završna odredba

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.                              

 

KLASA: 024-01/23-01/160
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.