GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izradi Izmjena i dopuna

Detaljnog plana uređenja područja Brajda

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Brajda

 

Članak 1.

 

Detaljni plan uređenja područja Brajda stupio je na snagu donošenjem Odluke o Detaljnom planu uređenja područja Brajda (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/99)-u daljnjem tekstu: Plan.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana određena je odredbama članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20 i 14/23).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana se donose radi:

 • osiguranja preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova šireg područja,
 • utvrđenja uvjeta uređenja prostora u skladu s novonastalim sadržajnim potrebama na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana,
 • poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana i iznosi 17,7 ha.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Unutar perioda stupanja na snagu Plana 1999. godine do danas, nisu vršene značajnije građevne intervencije obzirom da je riječ o konsolidiranom i u manjem dijelu visokokonsolidiranom području.

Određen broj građevina u statusu je zaštićenog spomenika kulturne baštine, odnosno,  pojedinačnog kulturnog dobra stoga su moguće novoplanirane intervencije u prostoru ograničene.

Suvremeni čimbenici uvjetuju povećanu potražnju za dodatnim popratnim prostorima koje nije moguće osigurati u uvjetima potpune izgrađenosti i ograničenih prostornih zadatosti.

Povećane potrebe za parkirališnim mjestima, uslijed povećanja broja motornih vozila korisnika postojećih stambenih jedinica, povećana potražnja za privremenim zaustavljanjima vozila prilikom opskrbe poslovnih prostora, privremenih zaustavljanja vozila prilikom odvijanja slobodnih aktivnosti i rekreacije, te potrebe za povećanim prostorima za odlaganje otpada upućuju na potrebu revizije prostorno planskih parametara i osiguranja dodatnih sadržaja kojima bi se osigurale potrebne površine za udovoljavanje suvremenim potrebama življenja.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

 • usklađenje parametara, odredbi i rješenja iz važećih planova šireg područja i prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,
 • osiguranje preduvjeta za iznalaženje dodatnih površina i kapaciteta za zbrinjavanje prometa u mirovanju,
 • usklađenje i planiranje prometnih i komunalno infrastrukturnih koridora,
 • utvrđivanje uvjeta i planskih površina sa tendencijama razvoja šireg gradskog područja,
 • osiguranje preduvjeta za adekvatno odlaganje otpada,
 • zadržavanje postojećih i povećanje površina zelenila i rekreacionih područja.

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

 • katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,
 • idejnim projektnim rješenjima u području obuhvata Izmjena i dopuna Plana i kontaktnim područjima,
 • drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za  izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka,
 • RIJEKA plus d.o.o., Rijeka
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,
 • Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,
 • Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,
 • Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,
 • KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,
 • Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka,
 • KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

IX. Rokovi

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:      

 • za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,
 • za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 8 dana,
 • za izradu izvješća o javnoj raspravi nakon obrade mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti – rok od 20 dana od završetka javne rasprave,
 • za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedbe javne rasprave.

 

X. Izvori financiranja

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Rijeke.

 

XI. Završna odredba

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/159

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.