GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 126/19 i 17/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. prosinca 2023. godine, donio je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/21), članak 3. mijenja se i glasi:

„Za članove Stožera imenuju se:

 1. Hinko Mance, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, za načelnika Stožera,
 2. Karla Mušković, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, za zamjenicu načelnika Stožera,
 3. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, za člana Stožera,
 4. Vlado Haramija, voditelj Službe za javni red Policijske uprave primorsko-goranske, za člana Stožera,
 5. dr. sc. Petra Šuljić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, za članicu Stožera,
 6. Maja Malnar, pročelnica Upravnog odjela gradske uprave za komunalni sustav i promet, za članicu Stožera,
 7. Denis Šulina, privremena pročelnica Upravnog odjela za gradsku imovinu, za članicu Stožera,
 8. Jana Sertić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, za članicu Stožera,
 9. Doris Šajn, pomoćnica pročelnice za komunikaciju i organizaciju poslova gradonačelnika, za članicu Stožera.
 10. Ljiljana Buljan, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, za članicu Stožera,
 11. Marijan Vundać, pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, za člana Stožera.“

 

Članak 2.

 

U članku 5. riječi: “Odjel za gradsku samoupravu i upravu.” zamjenjuju se riječima:

“Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.”.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/122-53
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 4. prosinca 2023.

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.