GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22, 7/23 i 12/23), u članku 38. stavku 1. broj: „6.526.564“ zamjenjuje se brojem: „6.530.414“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/152

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.