GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Benčić“

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Benčić“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) u članku 4. stavku 1. iza podstavka 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje podstavak 4. koji glasi:

„- u tijeku su pripremne radnje za izradu projekta obnove zgrade Teatrina.“

 

Članak 2.

 

U članku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„- utvrditi uvjete uređenja površina duž ulice Nikole Tesle,“.

Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

„- utvrditi mogućnosti obnove zgrade Teatrina,“.

Dosadašnji podstavci 4. do 6. postaju podstavci 5. do 7.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/148

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.