GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja
Turanj – Kostabela

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/21 i 12/21) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Površina obuhvata Plana iznosi 54,3 ha.”

 

Članak 2.

 

Privitak 1. iz članka 3. stavka 1. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/151

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.

 

Privitak 1. – Obuhvat Plana