GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 15. prosinca 2023.

Godina X – broj 18.Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom doprinosu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19) članak 6. mijenja se i glasi:

“Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u Gradu tako da je ta vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi zemljište sukladno stavku 1. ovoga članka te ovisno o vrijednosti prosječnih troškova građenja m³ građevine u Republici Hrvatskoj.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za prvu zonu ne može biti veća od 10% prosječnih troškova građenja m3 građevine u Republici Hrvatskoj.

Podatak o prosječnim troškovima građenja m3 građevine u Republici Hrvatskoj objavljuje ministar nadležan za graditeljstvo u “Narodnim novinama”.”

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

“Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se umnoškom koeficijenta zone (Z) u Gradu u kojoj se nalazi zemljište i iznosa u visini od 10% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ građevine u Republici Hrvatskoj.

Koeficijent zone (Z) u Gradu utvrđuje se kako slijedi:

 

 

ZONA

 

ZONA I

(uključujući atraktivna)

 

ZONA II

 

ZONA III

 

ZONA IV

 

KOEFICIJENT

ZONE (Z)

 

0,93

 

0,91

 

0,90

 

0,88

 

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, koeficijent zone (Z) umanjuje se kako slijedi:

            – za građevinu uredske i uslužne namjene koeficijent zone (Z) umanjuje se za 5% u zoni I, za 10% u zoni II, za 25% u zoni III te za 30% u zoni IV,

            – za građevinu proizvodne i industrijske namjene koeficijent zone (Z) umanjuje se za 65% u zoni I i zoni II, za 70% u zoni III te za 80% u zoni IV,

            – za građevinu stambene namjene investitora koji je fizička osoba, čiji je obujam jednak ili manji od 1.250 m3, s najviše tri stambene jedinice, koeficijent zone umanjuje se za 65% u zoni I i zoni II, za 70% u zoni III te za 75% u zoni IV,

            – za građevinu javne namjene koeficijent zone (Z) umanjuje se za 85% u svim zonama,

            – za građevinu iz skupine hoteli (osim turističkog apartmana i pansiona), za hostel i luku nautičkog turizma, koeficijent zone umanjuje se za 20% u svim zonama,

            – za obujam koji pripada garažno–parkirnom prostoru u sklopu stambene građevine investitora koji je fizička osoba, čiji je obujam jednak ili manji od 1.250 m3, s najviše tri stambene jedinice koeficijent zone (Z) umanjuje se za 50% u svim zonama,

            – za obujam koji pripada garažno–parkirnom prostoru u sklopu ostalih građevina koeficijent zone (Z) umanjuje se za 30% u svim zonama. ”

 

Članak 3.

 

U članku 9. stavku 2. riječi: “Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada” zamijenjuju se riječima: “Upravni odjel za komunalni sustav i promet Grada”.

 

Članak 4.

 

U članku 10. stavcima 3. i 4. riječi: “Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada” zamijenjuju se riječima: “Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada”.

 

Članak 5.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

Komunalni doprinos plaća se jednokratno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Odjel će odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa na temelju pisanog zahtjeva Obveznika.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka rješenja o komunalnom doprinosu.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše na 24 mjesečna obroka.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, na temelju obrazloženog zahtjeva Obveznika, Gradonačelnik Grada može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa i na veći broj mjesečnih obroka.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine, kako slijedi:

 

 

 

BROJ OBROKA

 

 

 

 

 

 

VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA PO OBVEZNIKU

javna i stambena (obiteljske kuće)

proizvodna, industrijska i uslužna

uredska i stambena (ostale)

trgovačka i ugostiteljska

700,00 – 5.000,00 EUR

10

5.000.01 – 10.000,00 EUR

14

4

10.000,01- 25.000,00 EUR

16

6

4

25.000,01 – 70.000,00 EUR

18

8

6

70.000,01 – 130.000,00 EUR

20

10

8

6

više od 130.000,00 EUR

24

12

12

12

 

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

“Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da Obveznik pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Grada s osnova komunalnog doprinosa, i to:

– do iznosa tražbine od 10.000,00 EUR (uključivo i iznos od 10.000,00 EUR), bjanko zadužnicu Obveznika s izjavom jamca platca sukladno propisima,

– za iznos tražbine iznad 10.000,00 EUR, osnivanje založnog prava na nekretnini (hipoteke) u korist Grada čija vrijednost pokriva iznos tražbine ili dostava bezuvjetne bankarske garancije na iznos tražbine, izdane u korist Grada, s klauzulom „bez prava prigovora“ i „naplativo na prvi poziv“.”

 

Članak 7.

 

Članak 17. mijenja se i glasi:

“Odjel će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu Obveznika izmijeniti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu u slučaju kada je pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi izmijenjen na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa, u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu na temelju koje je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Obveznik nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat komunalnog doprinosa.”

 

Članak 8.

 

Naziv Glave VII. mijenja se i glasi:

 

“VII. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA ODOBRAVA POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA”.

 

Članak 9.

 

Iza članka 23. dodaju se novi članci 23.a i 23.b koji glase:

 

“Članak 23.a

 

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođena je pravna osoba koja sukladno općem aktu Grada kojim se povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti obavlja uslužnu komunalnu djelatnost parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, a koja gradi javnu garažu.

 

Članak 23.b

 

Za građevine stambene namjene koje se grade prema propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja ili za projekte Grada kojima se stambeno pitanje građana rješava po povoljnijim uvjetima od tržišnih uvjeta, može se utvrditi oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u postotku koji zaključkom odredi Gradonačelnik Grada.”

 

Članak 10.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/19) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/157

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.