GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. i članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 13. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 28. stavka 3. i članka 30. stavka 3. Statuta Muzeja grada Rijeke te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke

 

I.

 

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke imenuje se Mladen Urem.

 

II.

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti 15. prosinca 2023. godine, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja, ali najduže do godinu dana.

 

III.

 

Utvrđuje se da s danom 14. prosinca 2023. godine prestaje mandat vršitelju dužnosti ravnatelja Vinku Iviću.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Obrazloženje:

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, KLASA: 024-01/23-01/20, URBROJ: 2170-1-16-00-23-4 od 9. ožujka 2023. godine, mr.sc. Ervin Dubrović, razriješen je dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke s danom 31. ožujka 2023. godine.

Budući da osnivač, Grad Rijeka, nije imenovao novog ravnatelja, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, sukladno članku 26. stavku 10. Zakona o muzejima, tijelo nadležno za provedbu nadzora nad zakonitošću rada i općih akata javnoga muzeja, Ministarstvo kulture i medija, donijelo je dana 4. travnja 2023. godine Rješenje, KLASA: UP/I-611-05/23-01/0022, URBROJ: 532-02-01/1-23-01, kojim je imenovalo Vinka Ivića, prof. za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, s danom 11. travnja 2023. godine, do imenovanja ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja od strane osnivača.

Međutim, vršitelj dužnosti ravnatelja Vinko Ivić, podnio je zahtjev za sporazumnim raskidom radnog odnosa, koje je Upravno vijeće, na sjednici održanoj dana 10. studenoga 2023. godine, prihvatilo.

Sukladno odredbama članka 43. stavka 2. i članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama te odredbi članka 30. stavka 3. Statuta Muzeja grada Rijeke, Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2023. godine, utvrdilo Prijedlog odluke o imenovanju Mladena Urema, za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, koju dužnost bi obavljao počevši od 15. prosinca 2023. godine, do imenovanja ravnatelja Muzeja grada Rijeke temeljem provedenog javnog natječaja, ali najduže do godinu dana.

Nadalje, odredbom članka 26. stavka 13. Zakona o muzejima, propisano je da se za vršitelja dužnosti ravnatelja javnog muzeja može, bez provođenja javnoga natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 11. istoga članka te da se na tu dužnost može imenovati i osoba koja nije djelatnik javnoga muzeja.

Na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2023. godine, Upravno vijeće je jednoglasno utvrdilo Prijedlog odluke o imenovanju Mladena Urema za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, počevši od 15. prosinca 2023. godine, do imenovanja ravnatelja Muzeja grada Rijeke na temelju provedenog javnog natječaja, ali najduže do godinu dana. Istovremeno je deklaratorno utvrđeno da je vršitelju dužnosti ravnatelja Vinku Iviću prestao mandat s danom 14. prosinca 2023. godine.  

Iz životopisa predloženoga kandidata utvrđeno je da je imenovani prof. hrvatskoga jezika i književnosti i inženjer medicinske radiologije te da posjeduje bogato četrdesetogodišnje iskustvo rada u brojnim aspektima kulture, kroz više institucionalnih i kulturnih subjekata, kroz brojne međunarodne i domaće suradnje, dajući pri tome značajne doprinose širenju spoznaja o riječkoj i hrvatskoj općenito kulturnoj, društvenoj i inoj sceni. Uvidom u njegovu profesionalnu biografiju utvrđeno je da je kandidat bogato iskustvo stjecao kroz arhivsku, znanstveno-istraživačku i popularizacijsku aktivnost i programe koje je nerijetko inicirao ili svesrdno podržavao. Posjeduje i značajno radno iskustvo edukacije, medijacije i promidžbe, što je nužno za komuniciranje djelatnosti Muzeja te iskustva suradnje s raznim dionicima civilnoga društva u promicanju društvene odgovornosti, inkluzije i očuvanja kulturnih vrijednosti. Drugo meritorno područje kandidata za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke je sektor upravljanja društvima i uredništvo tristotinjak knjižnih i časopisnih izdanja, u kojima posjeduje značajno upravljačko iskustvo u vidu samostalnoga osmišljavanja i provođenja složenih strategija i projekata te rukovođenja financijskim poslovanjem. 

Odredbom članka 28. stavka 3. Statuta Muzeja grada Rijeke, propisano je da će Gradsko vijeće Grada Rijeke do imenovanja ravnatelja Muzeja grada Rijeke na temelju ponovljenog javnog natječaja, imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

KLASA: 024-01/23-01/166

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.