GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 14. Statuta Muzeja grada Rijeke od 10. svibnja 2023. godine i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. prosinca 2023. godine, donio je

 

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke od strane osnivača imenuju se:

– Petar Petrinić,

– Maja Polić,

– Marko Medved.

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/119-53

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 4. prosinca 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v. r.