GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 54. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (“Narodne novine” broj 127/19 i 57/22), Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (“Narodne novine” broj 77/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o donošenju Stalnih m
jera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI

 

Članak 1.

 

Donose se Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI (u daljnjem tekstu: Mjere).

Mjere iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ove Odluke (Privitak I).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/150

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.

 

PRIVITAK I. – Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI