GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 535. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na statusnu promjenu pripajanja trgovačkih društava KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d. o. o., Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o., VODE VRBOVSKO d.o.o. i LIBURNIJSKE VODE d.o.o. trgovačkom društvu

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka, kao jedan od osnivača i član trgovačkog društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278 (u daljnjem tekstu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.) daje suglasnost na statusnu promjenu pripajanja trgovačkih društava KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d. o. o., Čabar, Narodnog oslobođenja 2, OIB: 63803405434, Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice, Supilova 173, OIB: 13670112490, VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko, Željeznička ulica 1A, OIB: 49090879289 i LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići, Liburnijska 2, OIB: 90703189967 trgovačkom društvu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/164

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.