GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 83/22), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na

Statut Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na sjednici održanoj dana 21. studenog 2023. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/154

URBROJ: 2170-1-01-00-23-4

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.