GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. prosinca 2023.

Godina X – broj 17.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je

 

IZMJENE 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22 i 12/23)-u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 526.930,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 265.100,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 81.930,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 20.000,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 25.000,00 eura te donacija u iznosu od 134.900,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

 

177.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

60.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

117.000,00

2.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

16.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

140,00

 

2.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

15.860,00

 

3.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza

 

115.530,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

40.130,00

3.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

75.400,00

 

4.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 

132.700,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

97.030,00

 

4.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

9.140,00

4.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

6.530,00

4.4.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

20.000,00

 

5.

Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

 

10.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

10.000,00

 

6.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

 

12.000,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

12.000,00

 

7.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

 

10.000,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

10.000,00

 

8.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

 

18.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100,00

8.2.

Izvor financiranja: donacije

17.900,00

 

9.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

 

2.500,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.500,00

10.

Sveukupno nerazvrstane ceste

493.730,00

 

10.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

231.900,00

 

10.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

81.930,00

10.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

134.900,00

 

10.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

20.000,00

 

 

10.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

25.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu

19.900,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

19.900,00

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

 

19.900,00

 

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

19.900,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 

13.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

13.300,00

 

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00”

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 2.758.072,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 284.000,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 2.438.072,00 eura te pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 36.000,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Prometnica Ž5025-I. etapa Rujevica-Marinići

 

29.100,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

29.100,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

218.600,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

218.600,00

 

3.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

 

5.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.000,00

4.

Prometnice i promet

10.000,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

10.000,00

 

5.

Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura

 

12.500,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

12.500,00

6.

Produžena ulica Riva i Trg Žabica

53.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

53.000,00

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

328.200,00

 

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

252.700,00

 

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

75.500,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

2.302.750,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

2.302.750,00

2.

Obalna šetnica zapad

42.732,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

6.732,00

 

2.2.

Izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna

36.000,00

 

 

3.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

 

2.345.482,00

 

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

2.309.482,00

 

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: pomoći iz drugih proračuna

36.000,00

 

3.  Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

31.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

 

 

2.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

 

 

53.090,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

53.090,00

3.

Sveukupno javna rasvjeta

84.390,00

 

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

 

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

53.090,00”

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 885.675,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 37.000,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 808.375,00 eura te naknade za koncesije u iznosu od 40.300,00 eura kako slijedi:

 

  1.  Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje

 

50.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

9.700,00

1.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

40.300,00

 

2.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje

 

13.300,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

13.300,00

 

3.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 

14.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

14.000,00

 

4.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje

 

808.375,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

808.375,00

5.

Sveukupno nerazvrstane ceste

885.675,00

 

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

37.000,00

 

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

808.375,00

 

5.3.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

40.300,00”

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 4.170.677,00 eura.”

Članak 5.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke.”

 

KLASA: 024-01/23-01/143

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 7. prosinca 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.