GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Sušak-Nova

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke, na nekretnini označenoj kao k.č. br. 6994/4 površine 120 m2, u zemljišnoj knjizi upisanoj u z.k.ul. 3690, k.o. Sušak-Nova, koja se sukladno Suglasnosti Grada Rijeke za formiranje građevne čestice, a temeljem Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat  (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09) nalazi unutar građevne čestice S-vs-265, namijenjene za izgradnju građevine stambene namjene (višestambena građevina).

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

KLASA: 024-01/23-01/133

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.