GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

u vlasništvu Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke:

– k.č.br. 5243/1, park površine 186 m2, k.o. Sušak-Nova

koja predstavlja javnu zelenu površinu.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

KLASA: 024-01/23-01/118

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.