GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko -goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

u vlasništvu Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke, koja predstavlja nerazvrstanu cestu naziva: Prometnica Rujevica – Marinići, a koja se nalazi na katastarskim i zemljišnoknjižnim česticama i u katastarskim općinama kako slijedi:

  1. K.O. ZAMET

 

  1. K.O. MARINIĆI

 

  1. K.O. SRDOČI

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/123
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.