GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 47., 49. i 53. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o prihvaćanju Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa

(razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa (razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama „ex kompleksa TERI-CROTEK“ označenim kao k.č.br. 254/1, k.č.br. 2097/2 i k.č.br. 254/2, upisanim u zk.ul. 4242 i nekretninama označenim kao k.č.br. 2097/3, k.č.br. 253/7, k.č.br. 253/8 i k.č.br. 253/1, upisanim u zk.ul. 15277, sve u k.o. Plase, kojeg će sklopiti Grad Rijeka, Rijeka, Korzo 16, Komunalno  društvo  Vodovod  i  kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac 14 i Komunalno društvo Čistoća d.o.o., Rijeka, Dolac 14.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje Ugovora iz članka 1. ove Odluke.

Ugovor se nalazi u privitku, čini  sastavni  dio  ove  Odluke i nije predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“ (Privitak 1.).

 

 Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama” Grada Rijeke.

 

KLASA: 024-01/23-01/122

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.