GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)

 

Članak 1.

 

Odobrava se nacrt ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija).

Nacrt ugovora iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se predsjednica Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače šećerane za dvije gospodarske namjene, za provedbu svih radnji u postupku koje prethode donošenju odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/124

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Privitak 1.