GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 31.a i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke

i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeka

 

Članak 1.

 

U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:

  • predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 232,20 eura neto mjesečno,
  • potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 201,24 eura neto mjesečno,
  • ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 154,80 eura neto mjesečno,
  • članovi radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 50,00 eura neto, za mjesec u kojem

je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/125

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.