GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke „Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na

Statut Art-kina

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Art-kina, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Art-kina, na sjednici održanoj 10. listopada 2023. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/119

URBROJ: 2170-1-01-00-23-4

Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.