GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 2. studenoga 2023.

Godina X – broj 16.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak, na sjednici održanoj dana 12. listopada 2023. godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/129
URBROJ: 2170-1-01-00-23-3
Rijeka, 26. listopada 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.