GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 83/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

PROGRAM
 javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ovim Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u kulturi kao djelatnosti i područja, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rijeku za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Rijeke, a odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge te druge fizičke i pravne osobe.

 

Članak 2.

 

Programom se utvrđuju sljedeće djelatnosti i područja od interesa za Grad Rijeku:

1. Djelatnosti kulture i umjetnosti:

a) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
b) Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti
c) Glazbena umjetnost
d) Dramska umjetnost, ples i pokret
e) Audiovizualna djelatnost
f) Književna djelatnost
g) Inovativne umjetničke i kulturne prakse.

2. Transverzalna područja: 

a) Programi kulture u zajednici
b) Programi za mlade
c) Programi kulturne suradnje.

Djelatnosti kulture i umjetnosti i transverzalna područja iz stavka 1. ovoga članka pobliže su opisani u prilogu (Prilog I.) koji čini sastavni dio ovoga Programa.

 

Članak 3.

 

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi iz članka 2. ovoga Programa dodjeljuju se na temelju provedenih javnih poziva koje raspisuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke, kako slijedi:

  1. Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti

kulture, umjetnosti i transverzalnih područja, najkasnije do 1. listopada za sljedeću  proračunsku godinu,

  1. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova objavljuje se svake dvije godine, u pravilu, u mjesecu ožujku,
  2. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat najkasnije do kraja lipnja svake proračunske godine.

Posebni javni pozivi mogu se raspisivati i tijekom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima u proračunu Grada Rijeke. 

 

Članak 4.

 

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

 

Članak 5.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Programa prestaje važiti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/103

URBROJ: 2170-1-01-00-23-5

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Prilog I.