GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 13. listopada 2023.

Godina X – broj 15.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremene pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. listopada 2023. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 i 13/23) – Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, iza radnog mjesta rednog broja 4., ustrojava se novo radno mjesto pod rednim brojem 5. i glasi:

„5.  SAVJETNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE

Kategorija: II

Potkategorija: savjetnik

Razina: –

Klasifikacijski rang: 5

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: –

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (s određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • izrađuje prijedlog financijskog plana Upravnog odjela i prati njegovo izvršenje (polugodišnje/godišnje) i priprema izvješće o izvršenju financijskog plana, vodi evidenciju prihoda i rashoda Upravnog odjela i prati izvršenje Proračuna po prihodovnim i troškovnim pozicijama financijskog plana Upravnog odjela, ispunjava Upitnik o fiskalnoj odgovornosti i priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja nepravilnosti i Izvješće o otklonjenim nepravilnostima te vodi Plan nabave Upravnog odjela i prati njegovo izvršenje (45%),
  • vrši ovjeru ulaznih računa u sustavu Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na razini Upravnog odjela, izdaje naloge za plaćanje prema ugovorima (30%),
  • vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), prati izvršenje financijskih obveza po zaključenim ugovorima, prati pozitivne propise iz područja financijskog poslovanja i predlaže mjere za primjenu i unapređenje načina plaćanja i osiguranja plaćanja i izrađuje financijska izvješća o poslovanju Upravnog odjela te obavlja ostale poslove vezane uz ažuriranje evidencije o imovini (nalozi uknjiženja, isknjiženja i dr. (15%),
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Pročelnik (10%)

Opis razine standardnih mjerila:

Potrebno stručno znanje: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit

Složenost poslova: složenost posla se očituje u raznovrsnosti radnih zadataka koji pokrivaju više grana ekonomije (plan i analiza, računovodstvo, financije) uz rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.

Samostalnost u radu: radni zadaci se obavljaju u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke te općim i specifičnim smjernicama i uputama rukovodećeg službenika. Nadzor se vrši od strane rukovodećeg službenika, ali i od strane Upravnog odjela za financije te Službe za unutarnju reviziju. Srednje visok stupanj samostalnosti odlučivanja u izradi prijedloga financijskog plana na razini Upravnog odjela.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: visoki stupanj odgovornosti za zakonitost rada i postupanja, a radi se o raznovrsnim poslovima koji pokrivaju više grana ekonomije i imaju znatan utjecaj na provedbu ciljeva Upravnog odjela. Također odgovara za materijalne resurse s kojima službenik radi (uredska oprema).

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: svakodnevni kontakt sa službenicima Upravnog odjela i Upravnog odjela za financije, Službom za unutarnju reviziju te naročito s Voditeljima Odsjeka i Pročelnikom.“

 

Radna mjesta dosadašnjih rednih brojeva 5.-23., postaju radna mjesta rednih brojeva 6.-24.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/100-45
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 9. listopada 2023.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.