GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

PLAN

MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

 

I.

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan mreže) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području grada Rijeke.

 

II.

Na području grada Rijeke djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, kojima je osnivač Grad Rijeka te dječji vrtići drugih osnivača.

 

III.

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe odnosno otvaranjem novih područnih objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširivanje.

 

IV.

Grad Rijeka nema obvezu sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke koji donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, za svaku pedagošku godinu utvrđuju se iznosi sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića iz stavka 1. ove točke, ovisno o potrebama građana te o mogućnosti financiranja iz Proračuna Grada Rijeke.

 

V.

Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

VI.

U Plan mreže ulaze dječji vrtići kako slijedi:

 

DJEČJI VRTIĆI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD RIJEKA

 

 • Dječji vrtić Rijeka, Veslarska ulica 5

koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja:

 • Zamet, Bože Vidasa 12/A
 • Srdoči, Srdoči 55
 • Oblačić, Obitelj Sušanj 9
 • Krijesnica, Bujska 17
 • Mirta, Pulska 19
 • Baredice, Zametska 55
 • Mavrica, Mihovilići 33
 • Turnić, Antuna Kosića Rika 7
 • Krnjevo, Karasova 4
 • Pehlin, Minakovo 30
 • Gardelin, Zvonimirova 58
 • Radost, Franje Čandeka 16
 • Potok, Josipa Završnika 3
 • Mlaka, Podmurvice 4
 • Podmurvice, Cavtatska 4
 • Zvonimir Cviić, Bribirska 12
 • Topolino, Vukovarska 27
 • Maestral, Kozala 47/A
 • Drenova, Stanka Frankovića 7/A
 • Gabbiano, Kozala 41
 • Belveder, Uspon Irene Tomee 6
 • Rastočine, Rastočine 5/A
 • Kozala, Ante Kovačića 21
 • odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida

 

 • Dječji vrtić Sušak, Braće Stipčić 32

koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja:

 • Morčić, Braće Stipčić 32
 • Galeb, Kvaternikova 60
 • Vežica, Kvaternikova 37
 • Orehovica, Kalina 39
 • Pčelice, Slavka Krautzeka 84
 • Veseljko, Janka Polić Kamova 58

 

 • Dječji vrtić More, Marohnićeva 12

koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja:

 • Đurđice, Marohnićeva 12
 • Val, Trg Ivana Klobučarića 1
 • Bulevard, Trg Braće Mažuranića 4
 • Kvarner, Kalvarija 1/I
 • Delfin, Ive Marinkovića 22
 • Vidrice, Finderleove stube 1.

 

DJEČJI VRTIĆI ČIJI SU OSNIVAČI VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

 

 • Dječji vrtić Mala vila, Zametska 6

– osnivač Udruga građana Društvo prijatelja waldorfske pedagogije

 

 • Dječji vrtić „Nazaret“, Cvetkov trg 5

– osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusova

Područni vrtić „Mima“, Pomerio 13

 

 • Dječji vrtić Pinokio, Ludvetov breg 1

– osnivač Ines Žic

 

 • Dječji vrtić Zvjezdica mira, Dr. Frana Kresnika 8

– osnivač Družba sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga Provincijalna uprava Riječke provincije

 

 • Dječji vrtić „Snjeguljica“, Bože Starca Jurićeva 58

– osnivač Barbara Drezga

Područni vrtić „Sedam patuljaka“, Bože Starca Jurićeva 52

 

 • Dječji vrtić „Mali princ“, Meštrovićeva 24

– osnivač Sandra Cikač Stjepić

Područni vrtić „Mala Sirena“, Braće Fućak 5c

 

 • Dječji vrtić Žirafa, Ante Mandića 50

– osnivač Marija Šimunović

Područni vrtić „Žirafica“, Ulica 1. Maja 10

 

 • Dječji vrtić Luna, Medovićeva 35

– osnivač Dolores Matković

Područni vrtić „Stella“, Bok 41

 

 • Dječji vrtić „Planet mašte“, Dragutina Tadijanovića 1

– osnivači Alida Diminić i Marko Malobabić.

 

VII.

Osim objekata dječjih vrtića navedenih u točki VI. ovoga Plana mreže, na području grada Rijeke predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Rijeke.

 

VIII.

Nakon već provedene statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka podjelom na tri ustanove (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More), Grad Rijeka će pokrenuti postupak daljnje podjele Dječjeg vrtića Rijeka na još tri ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, zakonu kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene u smislu stavka 1. ove točke kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) za njeno provođenje.

 

IX.

Ovaj Plan mreže dostavit će se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

 

X.

Danom stupanja na snagu ovoga Plana mreže prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19, 12/21 i 10/22).

 

 

XI.

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/102

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.