GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 18. stavka 2. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/19 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o uvrštenju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje

 

I.

 

Na popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke koji će biti predmetom kupoprodaje sadašnjem zakupniku uvrstit će se sljedeći poslovni prostor:

poslovni prostor na adresi u Rijeci, Korzo 2/A, površine 3 m2 koji se nalazi u prizemlju zgrade koja je izgrađena na k.č. 668, k.o. Rijeka i upisan je u z.k.ul. 935 iste k.o. kao E-1,

– poslovni prostor ima energetski certifikat razred E, oznake P_494_2014_10187_NSZ5,

– kupoprodajna cijena poslovnog prostora iznosi 12.400,00 EUR/93.427,80 kn, a utvrđena je temeljem procjembenog elaborata broj 73/2023,

– jamčevina iznosi 1.240,00 EUR/ 9.342,78 kn.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/107

URBROJ: 2170-1-01-00-23-7

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.