GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 18. stavka 2. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/19 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o uvrštenju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje

 

I.

 

Na popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke koji će biti predmetom kupoprodaje sadašnjem zakupniku uvrstit će se sljedeći poslovni prostor:

– poslovni prostor na adresi u Rijeci, Andrije Medulića 2, površine 34,52 m2 s pripadajućom terasom površine 5,85 m2 koji se nalazi u prizemlju zgrade koja je izgrađena na k.č.br. 503, k.o. Rijeka i upisan je u z.k. ul. 5306 iste k.o. kao E-10,

 – poslovni prostor ima energetski certifikat razred A, oznake P_523_2014_10357_NSZ1,

 – kupoprodajna cijena poslovnog prostora iznosi 109.000,00 EUR/821.260,50 kn, a utvrđena je temeljem procjembenog elaborata broj 52/2023,

 – jamčevina iznosi 10.900,00 EUR/ 82.126,05 kn.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/107

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.