GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

 

Razrješuje se Darko Kauzlarić dužnosti potpredsjednika Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

 

Za potpredsjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Katarina Matak Radoš.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/117

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.