GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 15/12, 5/13 i 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10  i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju članice

Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke 

 

I.

 

Razrješuje se REA RAJČIĆ dužnosti članice Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost Grada Rijeke imenuje se ALEKSANDRA STOJAKOVIĆ OLENJUK.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/104

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.