GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20), članka 14. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je 

 

ODLUKU

o lokacijama kioska i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom određuju lokacije kioska i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke.

Sadržaj pojmova kiosci i pokretne naprave, uvjeti za njihovo postavljanje i zone u kojima se postavljaju određeni su općim aktom Grada Rijeke kojim se određuju uvjeti i postupak za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke.

 

KIOSCI

 

Članak 2.

 

Lokacijekioska i montažnih objekata putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost određene su Prilogom I. koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Prilog I. iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od Tablice I. i grafičkog prikaza – Karta I. koji je izrađen u mjerilu 1:5000.

 

POKRETNE NAPRAVE

 

Članak 3.

 

Trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica može se obavljati kao stalna i prigodna prodaja.

Stalna prodaja obavlja se na pokretnim napravama na lokacijama koje se određene Prilogom II. koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Prilog II. iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od Tablice II. i grafičkog prikaza – Karta II.

 

Članak 4.

 

Prigodna prodaja obavlja se u sklopu javnih manifestacija na lokacijama koje su određene Prilogom III. koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Za vrijeme održavanja javnih manifestacija može se obavljati prodaja prehrambenih proizvoda, napitaka i neprehrambenih proizvoda.

Prilog III. iz stavka 1. ovoga članka sadrži grafički prikaz – Karta III.

 

Članak 5.

 

Prodaja cvijeća i svijeća na štandovima može se obavljati na lokacijama koje su određene Prilogom IV. koji sadrži grafički prikaz – Karta IV., a nalazi se u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 6.

 

Korisnici postojećih kioska uz koje su postavljene rashladne vitrine dužni su u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke rashladne vitrine smjestiti, odnosno, integrirati u kioske na način da se iste više ne nalaze izvan kioska.

 

Članak 7.

 

Privremeni montažni objekti postavljeni sukladno Pravilniku o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/07 i 54/08) moraju se ukloniti najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

 

Članak 8.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/116

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 28. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Dokumenti:

Prilog 1. – Karta 1.
Prilog 1. – Tablica 1.
Prilog 2. – Karta 2.
Prilog 2. – Tablica 2.
Prilog 3. – Karta 3.
Prilog 4. – Karta 4.