GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o stipendiranju studenata koji se

obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

 

Članak 1.

 

U Odluci o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16 i 9/18), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).“

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

„-podataka nadležnog upravnog odjela Primorsko-goranske županije,“.

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je državljanin Republike Hrvatske,
  • da je student sveučilišnog ili stručnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,
  • da nije stariji od 24 godine do dana objave javnog natječaja,
  • da je postigao opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 ukoliko se radi o studentu prve godine studija,
  • da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 i prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 50 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu druge godine studija,
  • da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 50 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu treće ili više godine studija.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, razumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.“

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Natječaj za tekuću akademsku godinu Upravni odjel objavljuje najkasnije do kraja kalendarske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.“

 

Članak 5.

 

U članku 22. stavku 1. u podstavku 2. broj: „55“ zamjenjuje se brojem: „50“.

 

Članak 6.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

U slučaju da je student korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o stipendiji obavijestiti Upravni odjel o odustajanju od stipendije Grada.

Ako se utvrdi da je student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, ugovor će se raskinuti te je student dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj akademskoj godini.“

 

Članak 7.

 

U članku 25. stavku 1. broj: „55“ zamjenjuje se brojem: „50“.

 

Članak 8.

 

U cijelom tekstu Odluke riječ: „Odjel“ u određenom padežu zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel“ u odgovarajućem padežu.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/109

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.