GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o stipendiranju

 darovitih učenika srednjih škola i studenata

 

Članak 1.

 

U Odluci o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).“

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Natječaj za tekuću školsku/akademsku godinu Upravni odjel objavljuje najkasnije do kraja kalendarske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.“

Članak 3.

 

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

U slučaju da je učenik/student korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o stipendiji obavijestiti Upravni odjel o odustajanju od stipendije Grada.

Ako se utvrdi da je učenik/student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora, ugovor će se raskinuti, te je učenik/student dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini.“

 

Članak 4.

 

U cijelom tekstu Odluke riječ: „Odjel“ u određenom padežu zamjenjuje se riječima: „Upravni odjel“ u odgovarajućem padežu.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/110

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 28. rujan 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.