GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o izmjenama i dopunama Odluke
o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu  privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja

 

Članak 1.

 

Članak 2. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19) mijenja se i glasi:

“Privremeni objekti, u smislu ove Odluke, jesu:

 1. kiosk,
 2. pokretna naprava,
 3. ugostiteljska terasa,
 4. zajednički spremnik za komunalni otpad na površini javne namjene,
 5. kabinet i kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjernih postaja i javnih sanitarija,
 6. objekt i predmet na stajalištu i ugibalištu javnog gradskog prijevoza,
 7. spomeničko, sakralno i umjetničko obilježje.”

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Reklamni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

 1. transparent,
 2. reklamna zastava,
 3. reklamni naziv,
 4. reklamni pano,
 5. reklamni logo,
 6. reklamna tenda,
 7. reklamni ormarić,
 8. reklamni uređaj,
 9. reklamni stup,
 10. reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta,
 11. reklamna poruka na zaštitnom platnu građevinske skele.

            Oglasni predmeti, u smislu ove Odluke, jesu:

 1. oglasni pano,
 2. okrugli oglasni stup,
 3. oglasni ormarić.”

 

Članak 3.

 

U članku 5. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

“U aktu kojim se utvrđuju lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa, u pravilu, se nalazi i oznaka ugostiteljskog objekta na koji se lokacija odnosi (naziv i adresa ugostiteljskog objekta).

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo provodi postupak po zahtjevima za određivanje lokacije za postavu kioska i pokretnih naprava.”

 

Članak 4.

 

U članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

“Stalni sastav Povjerenstva čine tri člana te isti broj zamjenika, po jedan član iz Upravnog odjela za komunalni sustav i promet (u daljnjem tekstu: Odjel), Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte.”

 

Članak 5.

 

U članku 8. stavku 4. podstavak 2. mijenja se i glasi:

“- za vremenski period korištenja iznad jedne godine u iznosu od 10% početnog godišnjeg iznosa naknade za korištenje, ali ne manje od 132,72 eura.”

 

Članak 6.

 

U članku 13. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

“3. odredbu o mogućnosti izmjene i/ili dopune ugovorene djelatnosti za vrijeme trajanja ugovora, kada se na korištenje daje površina javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke.”

 

Članak 7.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

“Ukoliko se po isteku ugovora o davanju na korištenje površine javne namjene sklopljenog na rok važenja od najmanje jedne godine, a na kojoj je postavljen kiosk ili pokretna naprava – uslužna naprava raspiše natječaj, raniji korisnik koji sudjeluje na natječaju ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o davanju na korištenje ako:

 1. udovoljava svim uvjetima natječaja,
 2. je uredno ispunio sve obveze iz ugovora o davanju na korištenje i nema duga prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.
 3. prihvati najviši iznos ponuđene naknade za korištenje.”

 

Članak 8.

 

Članak 19. mijenja se i glasi:

“Odjel može odobriti korisniku ustupanje ugovora o davanju na korištenje za postavljanje kioska ili pokretne naprave – uslužnog objekta.

Ugovor se može ustupiti osobi koja je stekla u vlasništvo kiosk ili pokretnu napravu – uslužni objekt postavljene na površini javne namjene koja je predmet ugovora o davanju na korištenje koji se ustupa.

Ustupanje ugovora o davanju na korištenje iz stavka 1. ovoga članka dozvolit će se pod uvjetom da:

 1. se u kiosku ili pokretnoj napravi – uslužnom objektu nastavlja obavljati djelatnost iz ugovora o davanju na korištenje,
 2. je dosadašnji korisnik podmirio sav dug prema Gradu s osnova ugovora o davanju na korištenje koji se ustupa, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga,
 3. novi korisnik nema nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada novi korisnik istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga novoga korisnika,
 4. da je kiosk ili pokretna naprava – uslužni objekt postavljen sukladno uvjetima iz ugovora o davanju na korištenje.”

 

Članak 9.

 

Iza GLAVE II. dodaje se GLAVA II.a sa člancima 19.a, 19.b i 19.c:

 

“II.a NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA ZA ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA U POVODU BOŽIĆNIH BLAGDANA

 

Članak 19.a

 

Površina javne namjene i oznaka lokacije za postavljanje privremenih objekata za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga daje se na korištenje putem natječaja.

Odluku o davanju na korištenje površine javne namjene donosi Gradonačelnik na temelju provedenog natječaja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Natječaj priprema i provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za dodjelu površina javne namjene za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana.

Članove Povjerenstva iz stavka 4. ovog članka imenuje Gradonačelnik

Povjerenstvo iz stavka 4. ovog članka čini sedam članova te isti broj zamjenika, dva člana iz Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, po jedan član iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu sport i mlade, Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte i Turističke zajednice Grada Rijeke.

Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka priprema natječaj tako da predlaže površinu korištenja površine javne namjene i oznaku lokacija, vrijeme održavanja manifestacije, najmanji i najveći broj privremenih objekata koje se mogu postaviti na pojedinoj lokaciji, površinu privremenog objekta, namjenu privremenog objekta, smjernice za izgled privremenog objekta, kriterije i ostale uvjete za tekuću godinu.

 

Članak 19.b

 

Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz članka 19.a zaključkom utvrđuje tekst natječaja za postavljanje privremenih objekata za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga.

Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga članka sadrži naročito sljedeće:

 1. naznaku tko može podnijeti ponudu (fizička osoba obrtnik, pravna osoba ili zajednica ponuditelja) uz obvezu podnošenja osnovnih podataka o ponuditelju odnosno vodećem članu i svim članovima zajednice ponuditelja;
 2. presliku rješenja iz sudskoga registra za pravne osobe, odnosno obrtnog registra za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,  za ponuditelja i za sve članove zajednice ponuditelja;
 3. naznaku da ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, da ponuda obvezno sadrži naznaku vodećeg člana zajednice koji odgovara u cijelosti za preuzete obveze i s kojim se sklapa ugovor, naznaku lokacije s mjestima, površinu lokacije s mjestima i površinu mjesta za svakoga pojedinoga člana te namjenu (ugostiteljstvo, prigodna prodaja i slično) za svakoga člana;
 4. naznaku obveze podnošenja potvrde porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja ili da je podmirenje duga ogovarajuće regulirano za ponuditelja i za sve članove zajednice ponuditelja,
 5. oznaku lokacije i površinu korištenja površine javne namjene koja se daje na korištenje;
 6. početni iznos naknade za korištenje po m2 korištenja, za pojedinu lokaciju. Obračunska površina podrazumijeva površinu privremenog objekta sa pripadajućim sadržajem (ugostiteljska terasa, šank, izložbeno-prodajni prostor);
 7. vrijeme trajanja korištenja;
 8. odredbu koja se ponuda smatra najboljom ponudom, a sukladno uvjetima i kriterijima koji će se utvrditi zaključkom iz stavka 1. ovog članka.
 9. naznaku da je ponuditelj dužan postaviti privremene objekte sukladno uvjetima i kriterijima koji će se utvrditi zaključkom iz stavka 1. ovog članka;
 10. naznaku da je ponuditelj dužan imati postavljene privremene objekte i obavljati u njima djelatnost za cijelo vrijeme trajanja manifestacije;
 11. naznaku obveze podnošenja opisa cjelokupnog koncepta programa lokacije (vizualizacija i prezentacija programa i uređenja / prigodnog ukrašavanja lokacije) u pisanom obliku u boji i/ili pohranjeno na uređaju za digitalnu pohranu podataka – CD-u, USB-u i slično;
 12. naznaku obveze podnošenja troškovnika (projekcija troškova i očekivanih prihoda);
 13. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;
 14. rok za podnošenje ponuda na natječaj;
 15. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj, kao i podatke o računu u korist kojeg se uplaćuje jamčevina. Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu od 20% ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene prema površini najvećeg broja privremenih objekata za pojedinu lokaciju;
 16. odredbu da je ponuditelj dužan snositi troškove nabave i postavljanja privremenih objekata, troškove električne energije, čišćenja, priključaka na odgovarajuću infrastrukturu, po potrebi zaštitara i druge troškove;
 17. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:

– kojemu je Grad u posljednje tri godine do dana objave natječaja otkazao ugovor o korištenju ili privremenom korištenju,

– koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

 1. naznaku da se nepravodobne ponude ne uzimaju u razmatranje, nepotpune ponude će se odbaciti, a ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbiti;
 2. naznaku da povjerenstvo iz članka 19.a stavka 4. ima ovlast, u točno određenom roku koji mora biti jednak u odnosu na sve ponuditelje, tražiti naknadnu nadopunu i/ili pojašnjenje zaprimljenih ponuda s manjim nedostacima koji nisu od utjecaja na sadržaj bitan u odnosu na ocjenjivanje ponude te naznaku da će se ponuda ponuditelja koji u zadanom roku izvrši traženu nadopunu odnosno pojašnjenje smatrati potpunom;
 3. druge uvjete i napomene sukladno uvjetima i kriterijima koji će se utvrditi zaključkom iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 19.c

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži najveći broj bodova prema uvjetima i kriterijima koji će se utvrditi zaključkom iz članka 19.b stavka 1. ove Odluke.

U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju jednak broj bodova, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda ponuditelja koji ponudi najviši iznos naknade za korištenje, a ako ponude imaju isti iznos naknade za korištenje prednost ima ponuda ponuditelja koja je ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

Na temelju odluke Gradonačelnika, Grad i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o davanju na korištenje površine javne namjene, u roku od 30 dana od donošenja odluke.

Ugovor o davanju na korištenje u ime Grada sklapa Gradonačelnik.

Na sva ostala pitanja vezana za korištenje površine javne namjene i oznaku lokacija za postavljanje privremenih objekata za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga, koja nisu uređena člancima 19.a, 19.b i ovim člankom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove Odluke kojima se uređuje postupak natječaja za korištenje površine javne namjene, i nekretnine u vlasništvu Grada.“

 

Članak 10.

 

U članku 20. stavku 2. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

“1. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik površine javne namjene ne ostvaruje prihod, na rok do deset dana unutar jednog mjeseca,

 1. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za promidžbu i aktivnosti slične naravi te u svrhu prezentacije proizvoda, snimanja reklamnih spotova, filmova i slično, na rok do deset dana unutar jednog mjeseca,
 2. za postavljanje ugostiteljskih terasa, na rok do jedne godine, “

Stavak 4. mijenja se i glasi:

“Iznimno od odredbe stavka 2. točke 1. ovoga članka, privremeno korištenje površine javne namjene može se odobriti za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik površine javne namjene ostvaruje prihod sukladno propisima o trgovini i ugostiteljskoj djelatnosti, na rok do deset dana unutar jednog mjeseca. Privremeno korištenje iz ovoga stavka odobrit će se na temelju očitovanja upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje. Ukoliko se prema postavljenom zahtjevu ne može utvrditi koje upravno tijelo je nadležno, očitovanje će dati Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.“

 

Članak 11.

 

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Za odobrenje korištenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se zahtjev Gradu, Upravnom odjelu za gradsku imovinu.”

 

Članak 12.

 

U članku 25. stavak 1 mijenja se i glasi:

“Početni iznos naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata po m2 iznosi:

 

R.br.

Vrsta privremenog objekta

ZONA

Dnevno, mjesečno po EUR/m2

1

2

3

4

5

6

1

Kiosk                                Pokretna naprava – uslužni objekt

9,42

4,65

4,51

4,11

3,58

3,32

Mjesečno

2

Pokretna naprava – uslužni objekt (sezonski), štand i slično

3,05

2,26

1,86

1,46

1,46

1,46

Dnevno

3

Pokretna naprava – objekt za zabavu i zabavni park

1,06

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

Dnevno

 

Stavak 2. mijenja se i glasi:

“Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 3. ove Odluke na području plaža (izvan pomorskog dobra) u razdoblju u kojem se ne obavlja djelatnost, odnosno od 1. siječnja do 31. svibnja i od 1. listopada do 31. prosinca, utvrđuje se u iznosu od 10% ugovorene naknade za korištenje površine javne namjene.”

Stavak 3. mijenja se i glasi:

“Početni iznos naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata u svrhu održavanja blagdanskih, prigodnih ili javnih događanja po m2 iznosi:

 

ZONA

Dnevno

1

2

3

4

5

6

2,65

1,06

0,80

0,66

0,66

0,66

EUR/m2 (najmanje 2m2)

 

Članak 13.

 

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Početni iznos naknade za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada za postavljanje reklamnih predmeta i oglasnih predmeta po m2 iznosi:

 

R.br.

Vrsta predmeta

ZONA

Dnevno, mjesečno, godišnje po EUR/m2

1

2

3

4

5

6

1

Transparent

1,46

0,80

0,53

0,40

0,27  

0,27  

Dnevno

2

Reklamna zastava

15,00

7,57

5,04

3,98

3,05  

2,65  

Mjesečno

3

Reklamni naziv  Reklamni pano  Reklamni logo  Reklama na zaštitnoj  ogradi gradilišta 

Reklamna poruka na zaštitnom platnu građevinske skele

6,24

3,19

2,12

1,73

1,19  

1,19  

Mjesečno

4

Reklamna tenda

5,04

3,98

2,52

1,46

1,06  

0,93  

Mjesečno

5

Reklamni ormarić   Reklamni uređaj  Reklamni stup

225,76

112,95

75,25

60,26

45,13  

39,82  

Godišnje

 

 

Stavak 2. mijenja se i glasi:

“Početni iznos naknade za korištenje reklamnih predmeta i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada po m2 iznosi:

 

R.br.

Vrsta predmeta

ZONA

Dnevno, mjesečno, godišnje po EUR/m2

1

2

3

4

5

6

1

Oglasni predmeti u vlasništvu Grada:

Oglasni pano    Okrugli oglasni stup    

Oglasni ormarić

0,80

Mjesečno

2

Reklamni predmeti u vlasništvu Grada:   Reklamni ormarić  Reklamni stup

316,15

158,07

105,38

84,28

63,18

43,27

Godišnje

 

Članak 14.

 

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Visina naknade za privremeno korištenje površine javne namjene za postavljanje ugostiteljske terase po m2 iznosi:

 

R.br.

Ugostiteljska terasa

ZONA

Mjesečno

1

2

3

4

5

6

1

Stalna

(od 1. siječnja do 31. prosinca)

9,29

5,97

4,65

2,65

1,99

1,33

EUR/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sezonska

(od 1. travnja do 31. listopada)

11,95

7,96

5,97

3,05

2,26

1,59

EUR/m2

Članak 15.

 

U članku 29. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

“- za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 1. i članka 30.a. ove Odluke u visini početnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene iz članka 25. stavka 3. te za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada iz članka 26. stavka 1. ove Odluke,”

U stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

“- za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 2. te članka 20. stavka 4. ove Odluke, izuzev promidžbe i aktivnosti političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata, u visini kako slijedi:

 

DJELATNOST

NAČIN OBRAČUNA

ZONA

 

 

1

2

3

4

5

6

Prezentacija proizvoda

Dnevno EUR/m2

(najmanje 2 m2)

3.32

2,65

1,99

1,33

1,33

1,33

 

 

Postava privremenih objekata – ostvaruje se prihod sukladno propisima o trgovini i ugostiteljstvu 

Dnevno EUR/m2

Do 100 m2

 

 

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Dnevno EUR/m2

Više od 100 m2

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Snimanje televizijskog sadržaja (emisija, film, serija i sl.) 

Dnevno  EUR

300,00 

Snimanje reklamnog i propagandnog sadržaja

Dnevno  EUR

600,00 

U stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

“- za slučajeve iz članka 20. stavka 2. točke 6. ove Odluke iznosi 13,27 eura dnevno, “

 

Članak 16.

 

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Privremeno korištenje iz stavka 1. ovoga članka odobrava Odjel na temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno sukladno postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje. Ukoliko se prema postavljenom zahtjevu ne može utvrditi koje upravno tijelo je nadležno, očitovanje će dati Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.”

 

Članak 17.

 

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

 

Članak 30.a

 

Iznimno od odredbe članka 6. ove Odluke Grad odobrava privremeno korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i pokretnine trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Blaža Polića 2, OIB: 83938812619, u svrhu organizacije manifestacije i sajmova autohtonih proizvoda (sajmovi cvijeća, sezonskog voća i povrća, eko tržnica, jelki i sl.)

Ukoliko je  manifestacija i/ili sajam iz stavka 1. ovoga članka pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad, u tom slučaju ne plaća se naknada za privremeno korištenje površine javne namjene.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka privremeno korištenje odobrava se na način i pod uvjetima utvrđenim odlukom Gradonačelnika.

Privremeno korištenje iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko manifestacija i/ili sajam nije pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad, odobrava Odjel na temelju obrazloženog pisanog očitovanja upravnog tijela koje je nadležno sukladno postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sklopit će se ugovor o davanju na privremeno korištenje površine javne namjene, nekretnine u vlasništvu Grada i/ili pokretnine koji u ime Grada s korisnikom sklapa Odjel.“

 

Članak 18.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/114

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.