GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju odredbe članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju

Prostornog plana uređenja Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 21/19 i 22/19 -ispr.).

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune ovoga Plana izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Gradom Rijekom kao nositeljem izrade.

 

Članak 3.

 

Predmet ovih izmjena i dopuna Plana je:

 • promjena namjene izdvojenog građevinskog područja Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene oznake I1-1,
 • izmjena uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,
 • izmjena oblika i površine građevinskih područja,
 • prilagodba prometne mreže planiranim razvojnim projektima,
 • definiranje nove namjene i uvjeta gradnje za područje sekundarnog gradskog središta Rujevica,
 • usklađenje područja zaštite zaštićenog kulturnog dobra i mjera provedbe na zaštićenim područjima,
 • ukidanje izdvojenog građevinskog područja Površine infrastrukturnih sustava državnog i županijskog značaja planske oznake IS-24,
 • izmjena oblika i površine luka posebne namjene,
 • razmatranja tipologije gradnje te mogućnosti realizacije interpolacije u izgrađenim dijelovima grada te odnosa prema zelenilu unutar okućnica,
 • ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove plana te obvezne priloge, kako slijedi:

 

A.TEKSTUALNI DIO:

 

 1. opće odredbe
 2. Odredbe za provođenje

 

2.1.1. Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku

2.1.2. Građevine od važnosti za Primorsko-goransku županiju

2.2.    Građevinska područja naselja

2.2.1. Stanovanje

2.2.6. Rekonstrukcija građevina

2.3.    Izgrađene strukture izvan naselja

3.1.    Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti u izdvojenim građevinskim područjima

3.1.1. Uvjeti smještaja i gradnje te način korištenja građevina proizvodne namjene

4.       Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

5.1.1.1.1. Javne ceste

5.1.1.1.2. Nerazvrstane ceste/ulice

5.1.1.1.3. Parkirališne površine

5.1.2.1. Morske luke

5.1.2.2. Luke posebne namjene

6.1.1.    Zaštita prirodnih vrijednosti

6.2.       Kulturno-povijesna baština

8.3.       Zaštita voda

8.5.1.    Sklanjanje ljudi

8.5.3.    Zaštita od poplava

8.5.5.    Zaštita od potresa

9.1.       Posredna i neposredna provedba Plana

 

B. GRAFIČKI DIO

 

 1. Korištenje i namjena površina M   1:25000

1.2.      Plan prometa                                                                                                       M   1:25000

3.1.a.   Područja posebnih uvjeta korištenja – kulturna baština                              M   1:25000

3.1.b.   Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština, povijesne
           perivojne strukture i krajobraz                                                                            M   1:25000

3.4.      Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura       M   1:25000

3.4.1.  Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite – Plan procedura

           s preklopom područja zajedničkih obilježja                                                     M    1:25000

 1. Građevinska područja naselja

            4.O-8     Građevinska područja naselja OPATIJA – 8                                     M     1:5000

            4.O-10   Građevinska područja naselja OPATIJA – 10                                  M     1:5000

            4.O-19   Građevinska područja naselja OPATIJA – 19                                  M     1:5000

            4.O-20   Građevinska područja naselja OPATIJA – 20                                  M     1:5000

            4.R-1     Građevinska područja naselja RIJEKA – 1                                       M     1:5000

            4.R-2     Građevinska područja naselja RIJEKA – 2                                       M     1:5000

            4.R-11   Građevinska područja naselja RIJEKA – 11                                     M     1:5000

            4.R-12   Građevinska područja naselja RIJEKA – 12                                     M     1:5000

            4.RS-41 Građevinska područja naselja RISNJAK – 41                                  M     1:5000

 

C. PRILOZI

 

1.        Obrazloženje

1.2.7.   Zaštita prostora

1.5.7.   Ocjena stanja kulturne baštine

2.2.4.2. Ciljevi zaštite kulturne baštine

3.1.2.9.  Luka

3.1.3.3.  Tercijarni sektor

3.2.1.     Građenje i korištenje površina građevinskih područja

3.2.1.1.  Građevinska područja naselja

3.2.1.1.7. Luka otvorena za javni promet županijskog značaja

3.2.1.2.2. Poslovna namjena – pretežito uslužna namjena (K1), pretežito trgovačka namjena (K2) i komunalno-servisna namjena (K3)

3.2.1.2.3. Ugostiteljsko-turistička namjena, hotel (T1), luka nautičkog turizma (LN)

3.2.1.2.4. Sportsko-rekreacijska namjena – sportska (R1), rekreacijska (R2), sportska luk (LS)

3.2.1.2.5. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

3.3.1.1.1. Prostorni razmještaj, oznake i veličina građevinskih područja

3.3.1.1.3. Smjernice gradnje građevina

3.3.1.2.2. Uvjeti smještaja građevina i uređenja površina

3.3.1.2.3.  Smjernice gradnje građevina

3.4.1.2.2. Razgraničenje područja kulturne baštine

3.4.2.3.2. Sekundarni gradski centar Rujevica

3.4.3.1.    Neposredna provedba Plana

3.4.3.1.1. Opći i zajednički uvjeti gradnje na područjima neposredne provedbe Plana

3.4.3.1.2. Pojedinačni uvjeti gradnje po građevinskim područjima

3.4.3.1.4. Detaljni uvjeti oblikovanja unutar provedbe Plana

3.4.3.2.2. Izrada prostornih planova užeg područja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja

3.4.3.2.3. Područja “gradskih projekata”

3.4.3.2.4. Smjernice za izradu prostornog plana užeg područja

3.4.4.6.    Uvjeti zaštite krajobraza

3.4.4.8.    Uvjeti zaštite kulturne baštine

3.5.1.2.4. Parkirališne površine

3.7.6.1.    Sklanjanje ljudi

 

Članak 5.

 

U članku 18a. stavak 4. briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 26. stavku 1. u točki B. podtočki a) iza riječi: „Rijeka“ umjesto zareza stavlja se dvotočka i dodaju riječi: „lučki bazeni Rijeka i Brajdica“.

 

Članak 7.

 

Iza članka 46. dodaju se novi članci 46a. i 46b. koji glase:

 

„Članak 46a.

Na dijelovima građevinskih područja naselja oznaka GP-10 (Martinkovac – Srdoči – Grbci – Pilepići – Gornji Zamet) i GP-11 (Rujevica – Pehlin) unutar površine gradskog projekta Sekundarnog gradskog središta Rujevica, dozvoljena je gradnja građevine gospodarske namjene poslovne pretežito uslužne, poslovne pretežito trgovačke i ugostiteljsko – turističke, građevine stambene namjene, mješovite – pretežito stambene namjene,  mješovite – pretežito poslovne namjene, građevine javne i društvene namjene uključujući športsko – rekreacijsku namjenu, gradnja i uređenje javnih zelenih površina, javno – prometnih površina i infrastrukturnih građevina.

Generalnim urbanističkim planom će se za područje iz stavka 1. ovoga članka propisati gustoća izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti te obveza posredne provedbe donošenjem prostornog plana užeg područja sekundarnog gradskog središta.

 

Članak 46b.

Na dijelu građevinskog područja naselja oznake GP-2 (Turanj – Kostabela), između Ljubljanske ceste i Opatijske ulice te unutar područja zajedničkih obilježja (PZO) oznake E-5 i E-6 označenih na kartografskom prikazu broj 3.4.1. planira se zadržati zeleni pojas uz mogućnost uređenja parkova, perivoja ili športsko – rekreacijske namjene.

Generalnim urbanističkim planom će se za područje iz stavka 1. ovoga članka propisati detaljna namjena površina i uvjeti uređenja i gradnje ili obveza posredne provedbe donošenjem prostornog plana užeg područja.“

 

Članak 8.

 

U članku 53. stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

„- građevna čestica može imati više neposrednih kolnih priključaka na javnu prometnu površinu, uz uvjet da na istu ulicu u pravilu može imati jedan, a najviše dva kolna priključka širine od 3,0 m do 5,0 m, a izuzetno prostornim planom užeg područja moguće je utvrditi drukčije,“.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

„- broj podzemnih etaža građevine namijenjenih smještaju vozila se ne ograničava.“

 

Članak 9.

 

U članku 54. stavku 1. u podstavku 13. na kraju rečenice umjesto zareza stavlja se točka.

Podstavak 14. briše se.

 

Članak 10.

 

U članku 56. stavku 1. u podstavku 12. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 12. dodaje se podstavak 13. koji glasi:

„- ukoliko se obiteljska ili višeobiteljska građevina gradi ili rekonstruira na području zajedničkih obilježja oznake E-4 prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.4.1., južno od Istarske i Opatijske ulice, moguća je gradnja samostojeće građevine s dvije nadzemne etaže (podrum i dvije etaže) s najvećom dozvoljenom visinom građevine do 7,0 m, a najmanje 60% građevne čestice potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti.“

Članak 11.

 

U članku 60. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Prostornim planom užeg područja i posebnim uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskog odjela u Rijeci dozvoljeno je odrediti detaljnije uvjete gradnje nove građevine od uvjeta određenih ovim člankom.“

 

Članak 12.

 

U članku 68. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Gradnja građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice odnosno obuhvata u prostoru, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje postojeće građevine,  provodi se prema uvjetima za rekonstrukciju građevine u smislu ove Odluke.

Prilikom rekonstrukcije neposrednom provedbom ovoga Plana, a koju nije moguće izvesti sukladno uvjetima propisanim za novu gradnju, najveće dozvoljeno odstupanje građevinske (bruto) površine u odnosu na postojeću građevinu iznosi 15%.“

Stavak 6. mijenja se i glasi:

„Na građevini koja ima status zaštićenog kulturnog dobra (registrirano kulturno dobro) kao i na građevinama koje ovaj Plan štiti te određuje oblike zaštite (evidentirana kulturna baština), rekonstrukcija građevine je dozvoljena pod uvjetima koje propisuje Uprava za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel u Rijeci. Registrirana kulturna dobra i evidentirana kulturna baština prikazana su na kartografskom prikazu 3.1.a. i 3.1.b.“

U stavku 8. iza riječi: „stanova“ stavlja se točka i brišu se riječi: „i ako se ne povećava površina stana u odnosu na graničnu vrijednost prema kojoj se određuje broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici.“

      

Članak 13.

 

U članku 69. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

„- na područjima neposredne provedbe ovoga Plana, sukladno odredbama članaka 54. do 56. ove Odluke, a u slučaju kad rekonstrukciju nije moguće izvesti sukladno uvjetima propisanim za novu gradnju, određuju se slijedeći uvjeti:

a) pri rekonstrukciji tavana dozvoljava se podignuti nadozid do 0,90 m,

b) dozvoljava se nadogradnja jedne etaže nad prizemljem ili suterenom postojeće građevine te nad prizemljem ili suterenom dograđenog dijela postojeće građevine, a iznimno se kod interpolacije u građevnu strukturu (niz, blok i slično) koju čine građevine s tri i više nadzemnih etaža, dozvoljava nadogradnja najviše dvije etaže

c) dozvoljava se dogradnja unutar gradivog dijela građevne čestice i unutar ukupne visine građevine, povećanjem izgrađene površine zemljišta pod građevinom do 50%,

d) ako je građevna čestica postojeće građevine površine propisane za novu gradnju a građevina je smještena na manjim udaljenostima od granica građevne čestice od onih utvrđenih ovim Planom, rekonstrukcija se dozvoljava prema uvjetima za novu gradnju a postojeća građevina se dozvoljava zadržati i uklopiti u zahvat rekonstrukcije,

e) iznimno od odredbe članka 68. stavka 9. ove Odluke, ako se građevina nalazi na manjim udaljenostima od ruba građevne čestice od onih utvrđenih ovim Planom, postojeće udaljenosti rekonstrukcijom nije dozvoljeno umanjiti, uz osiguranje udaljenosti od susjedne građevine od najmanje 6,0 m.“

 

Članak 14.

 

U članku 75. iza stavka 14. dodaje se novi stavak 15. koji glasi:

„Izvan granica građevinskog područja, na površinama vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P2 kategorije) dozvoljava se izgradnja isključivo građevina koje su funkciji poljoprivredne proizvodnje, infrastrukture, društvene i druge javne namjene uz uvjet da su planirane ostalim odredbama ovog plana.“

 

Članak 15.

U članku 76. stavku 3. riječi: „zaštićenog krajolika“ zamjenjuju se riječima: „značajnog krajobraza“, a riječi „broj 3.1.“ zamjenjuju se riječima: „broj 3.1.b.“.

 

Članak 16.

 

U članku 77. stavku 2. u točki A. podstavci 1. i 2. brišu se, a dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 1., 2. i 3.

U točki D. podstavak 1. briše se, a dosadašnji podstavci 2. do 11. postaju podstavci 1. do 10.

U točki F. podstavci 3. i 4. brišu se.

U stavku 5. iza riječi: „oznake“ brišu se riječi: „I1-1 (Industrijsko područje Podvežica),“.

 

Članak 17.

 

Članak 83. mijenja se i glasi:

„Na području namjene iz članka 82. ove Odluke, unutar građevinskog područja oznake K2-9 (trgovačko područje Pećine) dozvoljena je gradnja i uređenje građevina drugih namjena i površina za javno korištenje kao pratećih sadržaja koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni tog građevinskog područja.“

Članak 18.

 

U članku 89a. stavku 1. iza riječi: „oznake“ brišu se riječi: „I1-1 (Industrijsko područje Podvežica),“.

 

Članak 19.

 

U članku 98. stavku 5. riječi: „32. i“ brišu se.

 

Članak 20.

 

U članku 129. stavku 1. iza riječi: „imati“ dodaje se riječ: „neposredan“.

U stavku 4. iza riječi: „građevine“ dodaju se riječi: „najmanja dozvoljena“.

 

Članak 21.

 

U članku 133. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Kod gradnje garažno-parkirnih građevina i gradnje garaža u sklopu građevine druge osnovne namjene, ne ograničava se broj podzemnih etaža namijenjenih smještaju vozila, uz uvjet da ukupan kapacitet garaže bude usklađen s prometnom propusnošću pristupne ceste.“

 

Članak 22.

 

U članku 134. stavku 7. broj: „10“ zamjenjuje se s brojem: „15“.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stavka 7. ovoga članka, kod rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene te obiteljske i višeobiteljske građevine, kojom se neto razvijena površina povećava do 25 %, nije potrebno osiguravati dodatna parkirališna mjesta.“

 

Članak 23.

 

Iza članka 145. dodaje se novi članak 145a. koji glasi:

„Članak 145a.

Luka otvorena za javni promet županijskog značaja Rijeka – bazen Brajdica, smješta se unutar građevinskog područja naselja Brajdica (GP-7), na lokaciji označenoj kartografskim prikazima broj 1. i 1.2.

Uvjete gradnje i uređenja potrebno je odrediti prostornim planom užeg područja.“

 

Članak 24.

 

U članku 146. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Kapacitet luka iz stavka 1. ovoga članka iznosi:

– Baroš oznake LN-4: 500 vezova,

– Škver / Akademija oznake LN-1: od 75 do 150 vezova,

– Kantrida oznake LN-2: od 50 do 100 vezova,

– Brajdica oznake LN-3: od 150 do 200 vezova.“

 

Članak 25.

 

Članak 168. mijenja se i glasi:

„Ovim se Planom preuzima iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije zaštita sljedećih vrijednih dijelova prirode od državnog i županijskog značenja, i to:

zaštićen vrijedan dio prirode:

 1. spomenika prirode: Zametska pećina,

te prijedlog za zaštitu slijedećih vrijednih dijelova prirode:

 1. značajnog krajobraza:

      – kanjon i dolina Rječine,

      – područje Draškog potoka i stijene iznad Drage,

 1. spomenika prirode:

      – zamočvarena područja uz željeznički nasip u Dragi,    

      – kaverna u tunelu Pećine (na moru),

 1. park-šume:

      – šuma iznad Bivija (autohtona šuma na potezu Preluk-Pavlovac-Bivio-željeznička

        pruga Rijeka-Matulji),

      – šuma uz rub kanjona Rječine (Lubanj-Veli vrh-Sv. Katarina).

Ovim se Planom štite vrijedni dijelovi prirode, povijesne perivojne strukture i krajobraz od značenja za grad Rijeku određeni u kartografskom prikazu broj 3.1.b., i to kako slijedi:

 1. značajni krajobraz:

      – brdo Sveti Križ (Vežica)

 1. spomenik parkovne arhitekture:

      – Park Mlaka, Park Nikole Hosta i Park heroja.“

 

Članak 26.

 

U članku 170. stavku 5. riječi: „zaštićenog krajolika“ zamjenjuju se riječima: „značajnog krajobraza“.

 

Članak 27.

 

U članku 172. stavku 3. riječi: „zaštićenog krajolika“ zamjenjuju se riječima: „značajnog krajobraza“.

Članak 28.

 

U članku 173. stavku 3. riječi: „zaštićenog krajolika“ zamjenjuju se riječima: „značajnog krajobraza“.

 

Članak 29.

 

U članku 174. stavku 3. riječi: „zaštićenog krajolika“ zamjenjuju se riječima: „značajnog krajobraza“.

 

Članak 30.

 

Iza članka 175. dodaje se novi članak 175a. koji glasi:

           

„Članak 175a.

Zaštita parkovne arhitekture iz članka 168. ove Odluke propisana je točkom 2.2.4.1. i 3.4.4.6. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana, a detaljnije mjere i uvjete zaštite utvrdit će se Generalnim urbanističkim planom.“

 

Članak 31.

 

Naziv odjeljka  6.2. mijenja se i glasi:

„6.2. Kulturno-povijesna baština“.

 

 

 

Članak 32.

 

Članak 180. mijenja se i glasi:

„Ovim se Planom štiti registrirano i evidentirano kulturno-povijesno nasljeđe za sljedeće kategorije baštine:

a) povijesne graditeljske cjeline,

b) povijesni sklopovi i građevine,

c) memorijalne cjeline i spomenici,

d) etnološke cjeline i

e) arheološke zone i lokaliteti.

Ovim se Planom štite i vrijedni dijelovi parkovne arhitekture valorizirani Konzervatorskom podlogom grada Rijeke navedeni u tabelarnom prikazu broj 13.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Zaštitu kulturno-povijesnih cjelina iz stavka 1. ovoga članka potrebno je provoditi sukladno točkama 2.2.4.2. i 3.4.4.8. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 3.1.a.“

 

Članak 33.

 

Iza članka 180. dodaju se novi članci 180a. i 180b. koji glase:

 

„Članak 180a.

Povijesna građevina i pripadajuća okućnica, u smislu ove Odluke, je građevina s vrijednim arhitektonskim obilježjima koju karakterizira period u kojem je nastala, uključujući i međuratnu i poslijeratnu arhitekturu 20. stoljeća. Zastupljena je u najvećoj mjeri unutar registriranih kulturno-povijesnih cjelina, prostora evidentirane kulturne baštine, na područjima zajedničkih obilježja, ali i izvan njih. Treba se obnavljati prema izvornom arhitektonskom rješenju u pogledu materijala, tehničkih rješenja, artikulacije pročelja i kolorita.

Područja zajedničkih obilježja (PZO) utvrđena su Konzervatorskom podlogom grada Rijeke, na temelju karakterizacije obuhvata povijesnih struktura u cilju utvrđivanja smjernica za održavanje, obnovu i razvoj pojedinog područja zajedničkog urbanog karaktera, što uključuje smjernice za gradnju i uređenje kako bi se unaprijedilo očuvanje područja s vrijednim obilježjima te spriječila eventualna devastacija novim zahvatima. Područja zajedničkih obilježja (PZO) uz morsku obalu obuhvaćaju i prostor mora do 100,0 m od obalne linije i lukobrana.

Područja iz stavka 2. ovoga članka prikazana su kartografskim prikazom broj 3.4.1.

Povijesne građevine i cjeline iz stavka 2. ovoga članka smatraju se evidentiranom kulturnom baštinom, sukladno točki 3.4.4.8., poglavlju F. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Sve zahvate na područjima iz stavka 2. ovoga članka i zahvate na povijesnim građevinama i cjelinama potrebno je izvoditi  sukladno točki 3.4.4.8. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana, a ukoliko se povijesna građevina i cjelina nalaze unutar obuhvata registriranog kulturnog dobra i uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Kod posredne provedbe ovog plana, Generalnim urbanističkim planom je potrebno propisati da je pri izradi urbanističkih planova uređenja koji obuhvaćaju područje zajedničkih obilježja (PZO) ili njegov dio, obvezna stručna podloga konzervatorski elaborat.

Za evidentirane povijesne graditeljske cjeline radničkih naselja, unutar kojih je zahvate predviđeno provoditi neposrednom provedbom ovog plana, planira se izrada konzervatorskog elaborata za cjelinu naselja.

 Za zahvate unutar područja evidentirane kulturne baštine koji se štite ovim planom, potrebno je pribaviti mišljenje Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci te projektnu dokumentaciju obvezno izraditi u skladu s danim mišljenjem.

Članak 180b.

Zaštita, uređenje i korištenje sklopova, građevina i javnih površina iz članka 180. ove Odluke temelji se na sljedećim kriterijima:

 • očuvanju urbanističkih, arhitektonskih, estetskih, ambijentalnih i drugih vrijednosti,
 • sprječavanju zahvata na građevinama kojima se mijenja izvorna odnosno sačuvana

  vrijednost,

 • stručnoj valorizaciji izvornih odnosno sačuvanih vrijednosti te određivanjem drugih mjera zaštite uređenja i korištenja pojedinačnih sklopova, građevina i površina radi planiranja daljnjih zahvata u prostoru.“

 

Članak 34.

 

U članku 181. stavku 1. iza riječi. „predstavlja“ dodaju se riječi: „registrirano“.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pod zahvatom na kulturnom dobru, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se restauracija, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, promjena namjene te uklanjanje supstandardne ili nezakonito izgrađene građevine koja narušava cjelovitost registrirane i evidentirane kulturne baštine, a u neposrednom su dodiru sa zaštićenom povijesnom cjelinom, građevinom ili javnom površinom, kao i gradnja novih građevina na području registrirane ili evidentirane kulturne baštine.“

Stavci 3. i 4. brišu se.

 

Članak 35.

 

Iza članka 181. dodaje se novi članak 181a. koji glasi:

„Članak 181a.

Za sve zahvate koji se provode neposrednom provedbom Plana, a nalaze se unutar obuhvata registriranih kulturnih dobara prikazanih na kartografskom prikazu broj 3.1.a. potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.

Za zahvate koji se planiraju neposrednom provedbom Plana, primjenom članaka 22. i 42. ove Odluke, a nalaze se na području registriranih cjelina i evidentiranih arheoloških područja, potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela koji će propisati potrebu provođenja arheološkog nadzora.“

 

Članak 36.

 

Članak 182. mijenja se i glasi:

„Registrirane kulturno-povijesne cjeline i pojedinačna kulturna dobra na području grada Rijeke prikazane su na kartografskom prikazu 3.1.a., a mjere zaštite određuju se sukladno člancima 183. do 188. ove Odluke.

Ovaj Plan uvažava sva trajno i privremeno zaštićena i registrirana kulturna dobra kao i evidentiranu kulturnu baštinu, sukladno tabelarnom prikazu broj 13., 13.1., 13.2. i 13.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Detaljnije mjere i uvjeti zaštite utvrditi će se Generalnim urbanističkim planom.“

 

Članak 37.

 

Članak 184. mijenja se i glasi:

„Ovim Planom određuju se uvjeti zaštite za dijelove područja zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina kako slijedi:

 • svaku urbanističku cjelinu potrebno je konzervatorski detaljno istražiti, valorizirati i odrediti mjere zaštite u svrhu daljnjeg urbanističkog planiranja ili revalorizacije područja koja su obuhvaćena važećim prostornim planovima,
 • postojeće konzervatorske elaborate potrebno je revidirati kako bi poslužili kao osnova za kvalitetno planiranje unutar područja pod zaštitom,
 • potrebno je provoditi daljnju registraciju i preventivnu zaštitu kulturnog dobra.

Na povijesnom sklopu, građevini i javnoj površini koja je registrirano kulturno dobro ili koja se ovim Planom štiti kao evidentirana kulturna baština nije dozvoljen:

 • zahvat kojim se mijenja izvorni gabarit građevine,
 • zahvat kojim se intervenira u dimenzije i formate pročelja kao i otvora na istima,
 • dogradnja, nadogradnja i gradnja krova neprimjerenog građevini,
 • uklanjanje i preoblikovanje stilskih obilježja, osim prilikom povrata u izvorno stanje, te unošenje neprimjerenih elemenata drugog arhitektonskog izraza kao što je uporaba tzv. primorskog sloga i slično.

Izuzetno od odredbe stavka 2. podstavka 3. ovoga članka zahvati dogradnje i nadogradnje na povijesnom sklopu, građevini i javnoj površini dozvoljavaju se:

 • ako se ne remeti fizionomija građevine (proporcijski odnosi, kompozicija) i odnos prema susjednim građevinama, javnim i drugim površinama tako da se dogradnja i nadogradnja izvodi primjenom suvremenih materijala i arhitektonskog izraza, osim za one zahvate kojima se građevina dovodi u izvorno stanje,
 • ako se poštuju prostorni pokazatelji i drugi uvjeti utvrđeni ovim Planom za područje unutar kojeg se provodi zahvat.“

 

Članak 38.

 

U članku 185. stavku 1. iza riječi: „Planom“ brišu se riječi: „do okončanja postupka revizije konzervatorskih podloga urbanističke cjeline užeg centra Rijeke i registracije pojedinačnih građevina kao kulturnog dobra,“.

 

Članak 39.

 

U članku 186. stavku 5. iza riječi: „značenja“ briše se zarez i riječi: „građevine kulturnog dobra I. kategorije“.

 

Članak 40.

 

U članku 187. riječi: „broj 3.1.“ zamjenjuju se riječima: „broj 3.1.a.“

 

Članak 41.

 

U članku 189. riječi: „broj 3.1.“ zamjenjuju se riječima: „broj 3.1.a.“

 

Članak 42.

 

Članak 191. mijenja se i glasi:

„Ovim se Planom štite postojeći registrirani i evidentirani arheološki lokaliteti, označeni u kartografskom prikazu broj 3.1.a, na sljedeći način:

 • nisu dopušteni zemljani i drugi građevinski radovi koji bi narušili integritet arheološke zone ili lokaliteta,
 • bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela moguće je obrađivati tlo samo do dubine

od 40 cm,

 • zemljani radovi dopušteni od strane nadležnog tijela izvode se uz stalni arheološki

nadzor,

 • ukoliko se prilikom radova ili drugih zahvata nađu arheološki ostaci, o tome se mora

obavijestiti nadležni konzervatorski odjel,

 • pokretni arheološki nalazi predaju se na čuvanje nadležnom muzeju.

Za svu arheološku baštinu potrebno je izraditi planove sustavnih istraživanja i zaštite registriranih i evidentiranih arheoloških područja te osmisliti njihovu adekvatnu prezentaciju.“

Članak 43.

 

U članku 210. riječi: „Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 15/98)“ zamjenjuju se riječima: „Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 14/2023).“

 

Članak 44.

 

U članku 223. stavku 3. u podstavku 3. iza riječi: „uređenja,“ dodaju se riječi: „osim ako je riječ o povijesnim građevinama,“.

 

Članak 45.

U članku 225. stavku 4. iza riječi: „provoditi“ briše se riječ: „cjelovito“.

 

Članak 46.

Iza članka 227. dodaje se novi članak 227a. koji glasi:

„Članak 227a.

Kod neposredne provedbe Plana, u zelenu površinu koju je na građevnoj čestici potrebno hortikulturno urediti uračunava se površina krovnog vrta („zelenog krova“) osnovne i/ ili pomoćne građevine uz uvjet da ista čini najviše 30 %  propisane površine.

Iznimno od  odredbe stavka 1. ovoga članka, ukupna površina krovnog vrta ukopane javne garaže uračunava se u površinu koju je potrebno hortikulturno urediti, uz uvjet da nadsloj za sadnju iznosi najmanje 1,50 m.

Stablašice trebaju biti zasađene na najmanje 30% propisane zelene površine.“

 

Članak 47.

U članku 229. stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

„dio građevinskog područja naselja oznake GP-10 (Martinkovac – Srdoči – Grbci – Pilepići – Gornji Zamet) i GP-11 (Rujevica – Pehlin), na kojem se planira Sekundarno gradsko središte Rujevica,“.

 

Članak 48.

 

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u četiri (4) izvornika ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

Članak 49.

 

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko ‐ goranske županije i Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Članak 50.

 

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

 

 

Članak 51.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/112

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.